Прехвърляне на фирма: Способи за прехвърляне

Когато говорим за прехвърляне на фирма, най-често се има предвид прехвърляне на фирма чрез продажба на дружествени дялове.

Това е способ, чрез който една фирма може да бъде прехвърлена както изцяло, така и само част от нея. Например, ако имаме едно ЕООД, което искаме да прехвърлим на друг човек, просто му прехвърляме всички дялове от фирмата и тя става негова, а ние повече нямаме нищо общо с тази фирма. Тук говорим за пълно прехвърляне на фирма.

Ако от същото ЕООД искаме да продадем само част, то тогава нашата фирма ще стане ООД, защото в нея ще влезе второ лице. Както знаем ЕООД е еднолично дружествто с ограничена отговорност, а обикновеното ООД има двама или повече съдружници.

Както едно ЕООД може да се превърне в ООД, така и ООД може да стане на ЕООД, ако във фирма с двама съдружници единият прехвърли своя дял на другия съдружник.

Друг способ за прехвърляне на фирма, е чрез прехвърляне на предприятие. За разлика от първия случай, тук самото дружество или търговец остава собственост на прехвърлителя, като купувача получава само предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Това означава, че когато използваме този начин за прехвърляне на фирма, ние реално прехвърляме бизнеса си на друго лице. Понятието „съвкупност от права, задължения и фактически отношения“ означава, че прехвърляме всички договори, права, задължения, евентуални разрешителни и лицензи, като запазваме самата си фирма.

Прехвърляне на фирма със задължения

Често се случва, когато нечий бизнес натрупа задължения към държавата или друг бизнес, лицето да иска да се отърве от фирмата си като я прехвърли. Този подход крие рискове и ние не бихме посъветвали никого да прибягва до него.

Когато едно дружество има задължения към държавата под формата на данъци или осигуровки и неговите собственици се опитат да прехвърлят фирмата, рискуват да попаднат в хипотезата на чл. 19 от ДОПК. Ал. 5 на посочения член казва, че:

Мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции, така че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала.

Недобросъвестност е налице, когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадължено или неплатежоспособно, и разпореждането е извършено преди по-ранната от двете дати:

1. (нова – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) обявяване в търговския регистър на молбата на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност;
2. (нова – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) вписване на решение на съда по несъстоятелността за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника.

 

По-простичко казано, ако имате фирма със задължения към държавата и искате да се отървете от нея като я прехвърлите, имайте предвид, че може да носите лична отговорност за задълженията на фирмата.

Друга мярка, която законодателят предприе в посока на това да се прекрати порочната практика с прехвърляне на фирми със задължения, е тази, която забранява прехвърлянето на фирма, която дължи заплати или осигуровки на работници или служители.

Това намери място в Търговския закон или по-точно в чл. 129, който касае прехвърлянето на дружествени дялове. Там се казва, че:

„Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2016 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър, след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1. Член 16, ал. 2 – 4 се прилагат съответно.“

Солидарна отговорност при прехвърляне на фирма

Различна може да бъде солидарната отговорност, когато говорим зa различните начини за прехвърляне на фирма. При прехвърлянето на дялове, въпросът е уреден в чл. 130 от ТЗ, който казва, че:

„Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.“

Т.е. в случая имаме солидарна отговорност, касаеща евентуалните невнесени в капитала вноски на прехвърлителя.

Солидарната отговорност при прехвърлянето на предприятие, е уредена в чл. 15 ТЗ, който казва, че:

„При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.“

Прехвърляне на фирма цена

Цената за прехвърляне на фирма може да варира в зависимост от вида на фирмата. Фирмите вече се прехвърлят само с нотариална заверка на подписи и съдържание, което чувствително оскъпи нотариалните такси.

В идеалния случай, ако няма да плащате на адвокат за прехвърляне на вашата фирма, то държавните и нотариални такси ще ви излезят общо между 70 и 160 лева в зависимост от вида на фирмата.

Обикновено хонорарите на специалистите за услугата варират от малко под 200 лева до 1000 лева или повече в зависимост от конкретния случай.

Прехвърляне на фирма

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *