Дружествата с ограничена отговорност са най-евтината, удобна и сигурна форма за правене на бизнес в света. Те са лесни за учредяване и регистрация, стават бързо и не струват много.

Каква е разликата между ЕООД и ООД?

Една единствена – ЕООД има само един собственик, а ООД има поне двама или повече. Това е всичко, други разлики няма.

Разбира се, от тази разлика следват други дребни разлики в документите за регистрация на фирма, но по същество са напълно еднакви.

Регистрация на фирма ЕООД и ООДДокументи за регистрация на фирма

Изхождайки от основната разлика между двете фирми, за която споменахме, отбелязваме и разликите в имената на документите за регистрация на съответната фирма:

  1. Учредителен акт/Дружествен договор, съответно при ЕООД и ООД;
  2. Протокол-решение за учредяване/Протокол от учредително събрание;
  3. Спесимен (образец от подпис на управителя) – еднакво и при двете;
  4. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ – еднакво и при двете;
  5. Декларация по чл. 13, ал 4 от ЗТРРЮЛНЦ.

Както виждаме, различават се по имената си само първите два документа в списъка, като по своето естество те са напълно еднакви функционално и имат еднаква роля в регистрацията на фирмата, било тя ЕООД или ООД.

Капитал при регистрация на фирма

При регистрацията на всяка фирма ЕООД или ООД трябва да се открие набирателна сметка на фирмата, за да може по нея да се внесе уставния капитал. В България минималният такъв е 2 лева. Капиталът трябва да бъде число, кратно на 1, т.е. дяловете му трябва да се цели числа. Всеки дял съответно трябва да е поне един лев. Ако имаме ООД с двама съдружници и искаме капиталът да е 2 лева, то всеки от тях трябва да има по 1 дял от по 1 лев.

При ЕООД целият капитал принадлежи на едно лице. Там той отново е 2 лева.

Кой може да регистрира фирма?

Всеки дееспособен български или чуждестранен гражданин (физически лица), както и дружества и организации с нестопанска цел, отново български или чуждестранни (юридически лица).

Управител на фирма

Управителят на всяка новорегистрирана фирма трябва да е поне 1 физическо лице, макар законът да не забранява изрично това да бъде и юридическо такова. Разбира се, всяка фирма, било то ЕООД или ООД, може да има и повече от 1 управител. Няма изискване управителят да е съдружник в дружеството.

Разходи за регистрация на фирма

55 лева е държавната такса за регистрация на фирма, ако документите се подават по електронен път и 110 лева, ако се подадат на гише в АВ. Имате 6 лева нотариална такса за заверка на спесимена, както и банкова такса за откриване на сметка за внасяне на капитала.

Ако сами ще си правите фирмата, това ще са и всичките ви разходи. Ако искате да се доверите на консултант за тази работа, цените са доста достъпни – варират от 90 до 300 лева в зависимост от съответния консултант и неговата експертиза.