Структура

Катя Станева - член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Родена през 1952 г. в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград. Магистър по право от Софийски университет „Св.Климент Охридски” Юридически факултет – 1974 г.
Стажант-съдия в Софийски градски съд. Сътрудник по проблемите и работа с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Началник отдел „Жалби” в Благоевски РНС. Началник отдел „Административно-правно обслужване на Населението” в община „Триадица”, гр. София. Главен експерт по чуждестранните инвестиции в Главно данъчно управление.1995 - 2011 г. – Адвокат от Софийска адвокатска колегия. Участие в работни групи по изготвяне на наредби към Агенцията за енергетика и енергийна ефективност. Участие в работна група по изготвяне проект на Семейния Кодекс. Избрана от Народното събрание за член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Николай Николов - член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Роден през 1972 г. Завършил Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”  магистър по право /1995 г./ Доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски” /2011 г./ Има двадесет години юридически стаж, от които дванадесет в държавната администрация. Работил е като стажант – съдия, юрисконсулт на община и търговска банка, адвокат, член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност през първия ѝ мандат /2005-2010 г./ Завършил курс при административни и съдебни органи във Великобритания и Ирландия, провеждащи производства за гражданска конфискация /2008 г./ Има над 40 научни публикации, от които 4 монографии в областта на административното право и процес, гражданската конфискация и конфликта на интереси, включително във Великобритания. Участва като лектор в семинари, организирани от Националния институт на правосъдието. Назначен от Президента на Република България за член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Паскал Бояджийски - член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Роден през 1977 г. в с. Добринище. Завършил СУ „Св.Климент Охридски”, Философски факултет, специалност „Политология”, магистър и Юридически факултет, специалност „Право”, магистър. Ръководител на проекти в областта на гражданските права, участие в избори и наблюдението на избори в Българско сдружение за честни избори и граждански права (БСЧИГП), сдружение с нестопанска цел. Координатор на проекти в областта на повишаване на гражданската и политическа култура на гражданското общество, участието на гражданите в процеса на вземане на решения, наблюдение на работата на Народното събрание, политическите и граждански измерения на присъединяването на Република България към Европейския съюз в Политологичен център, сдружение с нестопанска цел. Стажант-сътрудник в адвокатска кантора. Юрисконсулт в областна администрация на област София. Владее английски и руски език. Избран от Министерския съвет за член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.