КПУКИ откри процедура за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността си, целяща създаване на допълнителни гаранции за законосъобразност на дейността ѝ

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси откри процедура за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността си.

С проекта се създава механизъм за вътрешноведомствен контрол чрез регламентация на функциите на длъжността „държавен експерт“.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат да предоставят в срок до 05.11.2015 г. предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Настоящото съобщение е публикувано на сайта на КПУКИ на 22.10.2015 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Мотиви