Приключи кампанията на КПУКИ за проверка на регистрите и публичността на декларациите за конфликт на интереси. Постигнато е обявяване на декларациите в 78% от проверените 603 административни органи

В рамките на шести заключителен етап от провежданата кампания на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от ръководителите на 90 администрации на централните и териториални органи на изпълнителната власт да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички проверени администрации се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Успоредно с това бе извършена проверка за изпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на интернет страниците на тези администрациите. Установи се, че преди започване на проверката, декларациите са обявени на 17 сайта, в т.ч. частично - на 5 и липсва обявяване на сайтовете на 73 от съответните администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните ведомства за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на шести етап се установи, че декларациите за конфликт на интереси са обявени на 58 сайта, в т.ч. частично на 16 и липсва обявяване на 32 сайта на администрации.

На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ администрации бяха изпратени повторно напомнителни писма.

В резултат на продължилата седем месеца (21.03.-26.10.2017г.) кампания за проверка на поддържане на регистрите и обявяване на декларациите по ЗПУКИ се установи, че във всички 603 административни органи в страната такива регистри се поддържат.

Обобщените данни за шестте етапа от кампанията в частта и за проверка на декларациите по ЗПУКИ за служителите по администрации сочат, че преди започването и от общо 603 административни органа - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 171 от тях – 28 %.

След приключване на шестия етап от проверката, от общо проверени 603 администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 470 – 78 %.

Семинар за Областна администрация на област Варна

На 20.10.2017 г. /петък/ от 13:30 часа в сградата на Областна администрация – Варна се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и областния управител на област Варна.

В семинара взеха участие ръководители и експерти в администрацията на Област Варна, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, магистрати, ръководители и експерти в териториални държавни органи, както и представители на администрацията на общините Варна, Долни Чифлик, Провадия, районите Аспарухово, Владислав Варненчик, както и на РДГ-Варна, РУО-Варна и ОДЗ-Варна, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет през месец юни 2017 г., са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси.

Семинарът бе открит от областния управител на област Варна г-н Стоян Пасев.

Участниците в семинара бяха запознати с понятието и общата характеристика на конфликта на интереси, лагалното определение, субективния обхват и материалноправните разпоредби на глава втора и глава пета от ЗПУКИ. Представена беше процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, основанията за образуване на производство пред КПУКИ и формите за защита на лицето, срещу което е образувано производство.

Обсъдени бяха редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.

Семинар за Областна администрация на област Добрич

На 20.10.2017 г. /петък/ от 09:30 часа в сградата на Областна администрация – Добрич се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, иницииран и организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с областния управител на Област Добрич.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Шумен, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, на община Генерал Тошево и експерти в териториални структури на държавната администрация.

Представени бяха общото понятие за конфликт на интереси, особеностите му и неговите различни проявления под формата на административни нарушение. Предмет на специално разискване бяха особеностите на ЗПУКИ във връзка с декларациите по чл. 12 от същия.

В края на семинара бе представена процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, както и изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.

Семинар за Областна администрация на област Шумен

На 19.10.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на Областна администрация – Шумен, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Шумен, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, представители на общините Шумен, Венец, Велики Преслав, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, ръководители на териториални структури на държавната администрация, както и представители на Дирекция природен парк „Шуменско плато“, ОДЗ-Шумен, РДГ-Шумен, и РИОСВ-Шумен, които са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет.

Семинарът бе открит от г-н Петко Шаренков – заместник-областен управител на област Шумен.

Експерти от комисията представиха механизма за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и задълженията на лицата, заемащи публична длъжност по този закон, забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ и характерните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация. Участниците в семинара бяха запознати с основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси.

Бяха анализирани разпоредбите на Глава Трета от ЗПУКИ относно режимa на деклариране и разяснени основните особености на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, приликите и разликите помежду им, особеностите при тяхното подаване, съхранение и обявяване.

КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на декларации от четири кметове на община и кметства, избрани на частични избори, проведени на 02.07.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични избори, проведени на 02.07.2017 г. за избор на кмет на община Антоново, на кметство Бошуля, община Септември, на кметство Тръстеник, община Ветово, на кметство Ябълково, община Димитровград.

Всички проверени лица, заемащи публична длъжност, са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ.