Принудително събрана санкция по влязло в сила наказателно постановление на КПУКИ

НАП Благоевград събра принудително от Милчо Караджов сумата от 97254.16 лв., представляваща санкции по влязло в сила наказателно постановление на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Наказателното постановление е издадено въз основа на потвърдено от Върховния административен съд решение №12/11.10.2011 г. на КПУКИ, с което по отношение на Милчо Караджов в качеството му на управител на „В и К Кресна“ ЕООД в периода 2009-2011 г. е установен конфликт на интереси поради сключени пет договора в частен интерес на свързани с него лица.

С постановлението са наложени пет глоби от по 5000 лв., както и е отнета в полза на държавата сумата от 54848.23 лв., представляваща получена от свързаните лица материална облага от установения конфликт на интереси.

Постановлението е потвърдено окончателно от Административен съд Благоевград на 27.01.2014 г. Сумата по него е събрана ведно с дължимите законни лихви.

Започна петият етап от кампанията за проверка на регистрите и на публикацията на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в органи на изпълнителната власт

КПУКИ изиска от ръководителите на 82 централни и териториални органи на изпълнителната власт да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на ръководителите на тези органи, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение.

При завършен втори етап от кампанията на КПУКИ за проверка на публичността на декларациите по ЗПУКИ се установи обявяване в 83% от проверените администрации

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от 92 общини (от вторите 10 области в страната по азбучен ред и 6 района на гр. Пловдив) да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички 98 общини и съответните райони се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Успоредно с това бе извършена проверка във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на сайтовете на 92 общински администрации в областите Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, както и на петте района на гр. Пловдив. Установи се, че преди започване на проверката, декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 21 сайта, в т.ч. частично - на 11 и липсва обявяване на сайтовете на 72 общински и районни администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните кметове на общини и райони за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на втория етап се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 80 общински и районни сайта, в т.ч. частично на 32 и липсва обявяване на 18 сайта на администрации в посочените области.

На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ общински администрации бе изпратено повторно напомнително писмо.

Обобщените данни за първия и втория етап от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за служителите към началото на месец август 2017г. сочат, че преди провеждане на първия и втория етап от кампанията от общо 201 администрации - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 71 администрации – 35 %.

След приключване на първите два етапа от проверката, от общо проверени 201 общински и районни администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 168 администрации – 83 %, а не са обявени в 34.

Започна четвърти етап от кампанията за проверка на регистрите и на публикацията на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в органи на изпълнителната власт

КПУКИ изиска от ръководителите на 130 централни и териториални органи на изпълнителната власт да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на ръководителите на тези органи, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение.

КПУКИ представи пред Фондация „Програма Достъп до информация“ трикратно повишаване на броя на администрациите, публикували декларациите по ЗПУКИ на служителите си

На 17 юли 2017 г. в сградата на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе работна среща между членовете на комисията г-н Николай Николов, г-жа Катя Станева и г-н Паскал Бояджийски и г-жа Гергана Жулева – изпълнителен директор и г-н Александър Кашъмов – ръководител на правния екип на Фондация „Програма Достъп до информация“ ДИ).

На срещата КПУКИ представи междинните резултати от провежданата кампания за проверка на публичността и поддържането на регистрите на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от 566 административни органа. При завършени проверки на 206 органа на изпълнителната власт бе установено, че всички поддържат регистри на подадените декларации за конфликт на интереси и 167 са публикували пълно или частично тези декларации на интернет страниците си при едва 55 преди започване на кампанията на КПУКИ.

Г-жа Жулева и г-н Кашъмов изразиха задоволството си от тези резултати и споделиха, че установеното състояние преди започване на кампанията на КПУКИ съвпада с констатациите в проведения от фондацията мониторинг на интернет страниците на тези органи през февруари-март 2017 г.

Страните отчетоха положителния ефект на становището на Комисията за защита на личните данни от м. юни 2016 г., инициирано от КПУКИ и ПДИ и се споразумяха за задълбочаване на сътрудничеството си.

Последни документи