Семинар за Областна администрация на област Хасково

08.11.2017 г.

На 30.10.2017 г. /понеделник/ от 13:30 часа в сградата на Областна администрация-Хасково, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В семинара взеха участие ръководители и експерти в администрацията на Област Хасково, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията и представители на администрацията на община Свиленград, община Стамболово и РУО-Хасково, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет през месец юни 2017 г., са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси.

Г-жа Емилия Динекова – директор на дирекция „Правна“ на КПУКИ представи легалната дефиниция по чл. 2, забраните по глава втора от ЗПУКИ и ограниченията след освобождаване от публична длъжност по глава пета от ЗПУКИ.

Г-жа Лиляна Младенова – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси съгласно чл. 23 - 27 от ЗПУКИ.

Г-н Светослав Димитров - главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.

Приключи кампанията на КПУКИ за проверка на регистрите и публичността на декларациите за конфликт на интереси. Постигнато е обявяване на декларациите в 78% от проверените 603 административни органи

06.11.2017 г.

В рамките на шести заключителен етап от провежданата кампания на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от ръководителите на 90 администрации на централните и териториални органи на изпълнителната власт да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички проверени администрации се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Успоредно с това бе извършена проверка за изпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на интернет страниците на тези администрациите. Установи се, че преди започване на проверката, декларациите са обявени на 17 сайта, в т.ч. частично - на 5 и липсва обявяване на сайтовете на 73 от съответните администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните ведомства за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на шести етап се установи, че декларациите за конфликт на интереси са обявени на 58 сайта, в т.ч. частично на 16 и липсва обявяване на 32 сайта на администрации.

На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ администрации бяха изпратени повторно напомнителни писма.

В резултат на продължилата седем месеца (21.03.-26.10.2017г.) кампания за проверка на поддържане на регистрите и обявяване на декларациите по ЗПУКИ се установи, че във всички 603 административни органи в страната такива регистри се поддържат.

Обобщените данни за шестте етапа от кампанията в частта и за проверка на декларациите по ЗПУКИ за служителите по администрации сочат, че преди започването и от общо 603 административни органа - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 171 от тях – 28 %.

След приключване на шестия етап от проверката, от общо проверени 603 администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 470 – 78 %.

Семинар за Областна администрация на област Варна

25.10.2017 г.

На 20.10.2017 г. /петък/ от 13:30 часа в сградата на Областна администрация – Варна се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и областния управител на област Варна.

В семинара взеха участие ръководители и експерти в администрацията на Област Варна, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, магистрати, ръководители и експерти в териториални държавни органи, както и представители на администрацията на общините Варна, Долни Чифлик, Провадия, районите Аспарухово, Владислав Варненчик, както и на РДГ-Варна, РУО-Варна и ОДЗ-Варна, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет през месец юни 2017 г., са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси.

Семинарът бе открит от областния управител на област Варна г-н Стоян Пасев.

Участниците в семинара бяха запознати с понятието и общата характеристика на конфликта на интереси, лагалното определение, субективния обхват и материалноправните разпоредби на глава втора и глава пета от ЗПУКИ. Представена беше процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, основанията за образуване на производство пред КПУКИ и формите за защита на лицето, срещу което е образувано производство.

Обсъдени бяха редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.

Семинар за Областна администрация на област Добрич

25.10.2017 г.

На 20.10.2017 г. /петък/ от 09:30 часа в сградата на Областна администрация – Добрич се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, иницииран и организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с областния управител на Област Добрич.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Добрич, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, на община Генерал Тошево и експерти в териториални структури на държавната администрация.

Представени бяха общото понятие за конфликт на интереси, особеностите му и неговите различни проявления под формата на административни нарушение. Предмет на специално разискване бяха особеностите на ЗПУКИ във връзка с декларациите по чл. 12 от същия.

В края на семинара бе представена процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, както и изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.

Семинар за Областна администрация на област Шумен

25.10.2017 г.

На 19.10.2017 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в сградата на Областна администрация – Шумен, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Шумен, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, представители на общините Шумен, Венец, Велики Преслав, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, ръководители на териториални структури на държавната администрация, както и представители на Дирекция природен парк „Шуменско плато“, ОДЗ-Шумен, РДГ-Шумен, и РИОСВ-Шумен, които са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет.

Семинарът бе открит от г-н Петко Шаренков – заместник-областен управител на област Шумен.

Експерти от комисията представиха механизма за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и задълженията на лицата, заемащи публична длъжност по този закон, забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ и характерните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация. Участниците в семинара бяха запознати с основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси.

Бяха анализирани разпоредбите на Глава Трета от ЗПУКИ относно режимa на деклариране и разяснени основните особености на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, приликите и разликите помежду им, особеностите при тяхното подаване, съхранение и обявяване.