КПУКИ завърши проверката по предоставените данни от ИИСДА, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. относно спазване на сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси приключи проверката на всички 17 органа на изпълнителната власт, които са посочили, че не са спазили сроковете за подаване на декларации по чл. 12 ЗПУКИ в Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. на Министерския съвет. Проверката обхвана 240 лица, заемащи публична длъжност и установи, че лицата изпълняват задълженията си по глава III от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Административен съд-Силистра потвърди окончателно наказателно постановление по чл. 35 и чл. 37 от ЗПУКИ

Административен съд-Силистра окончателно остави в сила наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Самет Мехмед – бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“ Силистра е наложена глоба в размер на 5000 лв. за сключени договори в частен интерес, глоба в размер на 7000 лв. за неподадена декларация за частен интерес по този повод и е отнето в полза на държавата полученото възнаграждение в размер на 69,69 лв. за периода на конфликта на интереси.

Наказателното постановление е издадено на основание влязло в сила решение № РС-227-15-006/19.02.2016 г. на КПУКИ, с което е установено, че Мехмед в качеството си на директор на ОДЗ Силистра е подписал 3 договора за аренда на държавна земеделска земя в частен интерес на своя баща – свързано с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ.

Общият размер на наложените санкции възлиза на 12 069.69 лв. и е заплатен изцяло.

КПУКИ финализира проверката по предоставените данни от ИИСДА, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. относно спазване на задължението за поддържане на регистри на декларациите по чл. 18 от ЗПУКИ

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси приключи проверката на всички 35 органа на изпълнителната власт, които са посочили, че не поддържат регистри на декларациите, съгласно изискването на чл. 18 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. на Министерския съвет. Проверката установи, че тези органи поддържат изискваните от закона регистри.

Обучителен семинар за Националната здравноосигурителна каса

На 30 ноември 2016 г. от 12:30 ч. в зала "Преслав", х-л Хемус с участието на членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В семинара участваха директори, заместник-директори и началник-отдели от всички Регионални здравноосигурителни каси, както и ръководителят на Инспектората, директори на дирекции, началник-отдели и експерти в Националната здравноосигурителна каса.

Прочети още: Обучителен семинар за Националната здравноосигурителна каса

Четвърта годишна среща - дискусия на тема „Анализ на действащия Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода от 2011 г. до 2016 г.“

На 17 ноември 2016 г. от 10:00 часа в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Сердика“ се проведе Четвъртата годишна среща-дискусия на тема „Анализ на действащия Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода от 2011 г. до 2016 г.“, инициирана и организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Г-н Паскал Бояджийски запозна присъстващите с аспектите на Анализа по прилагането на ЗПУКИ, изготвен и приет от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 26 юли 2016 г.

Г-н Николай Николов акцентира върху резултатите от прилагането на ЗПУКИ в периода 2011-2016 г., развитието на превантивната дейност на комисията и представи новите моменти в административната и съдебната практика по приложението на ЗПУКИ, в т.ч. в частта за спазване сроковете за подаване на декларациите по глава III от закона пред органите, прилагащи ЗПУКИ.

Прочети още: Четвърта годишна среща - дискусия на тема „Анализ на действащия Закон за предотвратяване и...