Окончателна санкция за конфликт на интереси за главен архитект на Община Перник

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Маринела Чолева – главен архитект на Община Перник са наложени глоби в размер на 5000 лв. за подготовка на акт в частен интерес на свързано с нея лице и 7000 лв. за неподадена декларация за частен интерес по този повод и е отнето получено възнаграждение за периода на конфликт на интереси в размер на 56,25 лв., влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-173-14-12/26.02.2015 г. на КПУКИ, установяващо, че като главен архитект Чолева е изготвила становище по чл. 135, ал. 4 от Закона за устройство на територията и предписание, скоито действия е участвала в подготовката на частен интерес на свързано с нея лице.

Имуществените санкции са в общ размер на 12056,25 лв.

Административен съд – Благоевград потвърди окончателно наказателно постановление по чл. 35 и чл. 37 от ЗПУКИ

Административен съд – Благоевград окончателно остави в сила наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Петър Тунев в качеството му на управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград са наложени глоба в размер на 5000 лв. за сключен трудов договор в частен интерес и глоба в размер на 7000 лв. за неподадена декларация за частен интерес по този повод и са отнети в полза на държавата получено възнаграждение за периода конфликта на интереси в размер на 136,10 лв. и сума в размер на 2153,54 лв., представляваща материална облага, получена от свързано лице от установения конфликт на интереси.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-033-124-052/17.06.2014 г. на КПУКИ. С решението е установено, че като управител ма дружеството Тунев е сключил трудов договор с негов роднина. Общият размер на имуществената санкция е 14289,64 лв.

Подаване на сигнали за конфликт на интереси и декларации за имущество и интереси от магистратите

С изменение в Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 62 от 2016 г.) в сила от 01.01.2017 г., производствата за установяване на конфликт на интереси и за нарушения при подаване на декларации за имущество и интереси от съдии, прокурори и следователи са възложени на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

КПУКИ извърши проверка на сроковете за подаване на декларации от избрани през месец март и юни 2016 г. кметове

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси извърши проверка на сроковете за подаване на декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични или нови избори, проведени на 13 март и 5 юни 2016 г., 29 кметове на кметства в 25 общини. Образувано е едно административнонаказателно производство за нарушение на ЗПУКИ.

Комисията ще съблюдава тази своя практика и при следващи частични избори за органи на местното самоуправление.

Административен съд-Благоевград остави в сила наказателно постановление по чл. 35 и чл. 37 от ЗПУКИ

Административен съд-Благоевград отхвърли окончателно жалба срещу наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Иван Атанасов в качеството му на общински съветник е Общински съвет-Кресна е наложена глоба в размер на 5000 лв. за гласуване в негов частен интерес, глоба в размер на 7000 лв. за неподадена декларация за частен интерес по повод осъщественото гласуване и е отнета в полза на общината сума в размер на 149,73 лв., представляваща полученото от Атанасов нетно възнаграждение за периода на конфликта на интереси.

Постановлението е издадено на основание потвърдено от ВАС решение № РС-304-13-024/13.03.2014 г. на КПУКИ, установяващо, че като общински съветник Атанасов е гласувал „За“ решение на Общински съвет-Кресна, с което е избран за управител на общинско търговско дружество.

Общият размер на санкцията е 12 149,73 лв.