Семинар за Областна администрация – Област Монтана и Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

10.05.2017 г.

На 04 май 2017 г. в „Зала № 1“ в сградата на Областна администрация - Област Монтана се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областен управител-Монтана.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Монтана и представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и представители на общинските администрации Вълчедръм, Лом и Областна дирекция земеделие-Монтана, РЗИ-Монтана и Регионално управление на образованието – Монтана, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2015 г., приет от Министерски съвет през месец май 2016 г., са заявили необходимост от обучения в областта на конфликта на интереси.

Прочети още: Семинар за Областна администрация – Област Монтана и Областния обществен съвет за превенция и...

Шеста национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

10.05.2017 г.

На 26.04.2017 г. в хотел „Дунав Плаза“ в гр. Русе се проведе VI национална среща на главните архитекти и служителите в общинските администрации с функции по устройство на територията, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

По покана на сдружението и в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между КПУКИ и НСОРБ г-н Николай Николов, вр.и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, представи легалната дефиниция и забраните по глава втора от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, нарушаването на които води до конфликт на интереси, както и типичните случаи на нарушения на ЗПУКИ във връзка с дейността на главните архитекти и способите за недопускането им.

Окончателна санкция за конфликт на интереси за полицейски служител

10.05.2017 г.

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Красимир Михайлов в качеството му на полицейски инспектор към Второ районно управление „Полиция“ – Плевен са наложени глоби в размер на 5000 лв. за дейности в частен интерес на свързано лице и 7000 лв. за неподадена декларация за частен интерес по този повод и е отнето получено възнаграждение за периода на конфликта на интереси в размер на 118,44 лв., влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-198-14-024/23.04.2015 г. на КПУКИ, установяващо, че като служител на МВР Михайлов е призовал гражданин, снел обяснения и съставил предупредителен протокол в частен интерес на свързано с него лице.

Имуществените санкции в общ размер на 12 114,88 лв. са заплатени изцяло.

Работна среща на КПУКИ и ИА „ОСЕС“

12.04.2017 г.

На 07 април 2017 г. бе проведена среща между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА „ОСЕС“) към министъра на финансите. Тема на срещата бе изпълнение на препоръката по доклада на Европейската комисия от 25.01.2017 г. по Механизма за сътрудничество и проверка относно осъществяване на външен контрол върху последващи проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки. Двете институции обсъдиха възможностите за сътрудничество във връзка със случаи на конфликт на интереси по процедури за възлагане на обществени поръчки. В рамките на срещата бе обсъдена и възможността за сключване на многостранно споразумението за сътрудничество.

Обучителен семинар за областна администрация на Област Видин

10.04.2017 г.

На 05.04.2017 г. /сряда/ от 13:00 часа в Конферентен център, в сградата на Областна администрация – Видин, ул.“Дунавска“ № 6, с участието на членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Събитието бе открито от г-жа Албена Георгиева – заместник областен управител на Областна администрация Видин и г-н Николай Николов – в.р.и.д. председател на КПУКИ.

Прочети още: Обучителен семинар за областна администрация на Област Видин