Обучителен семинар за Областна администрация – Софийска област

На 27 февруари 2017 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на Областна администрация на Софийска област с участието на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Семинарът бе открит от областния управител – г-жа София Торолова и г-н Николай Николов – врид председател на КПУКИ.

Прочети още: Обучителен семинар за Областна администрация – Софийска област

Обучителен семинар за Областна администрация на Област София и Областния съвет по превенция на корупцията

На 06.02.2017г. по инициатива на КПУКИ съвместно с Областна администрация на Област София бе организиран семинар на който бяха представени легалното определение и забраните по ЗПУКИ, редът и условията за подаване на декларации за конфликт на интереси и редът за установяване на административни нарушения по ЗПУКИ. С цел подобряване на ефективността и резултатите при предприемане на антикорупционни действия, на обучението бяха поканени и присъстваха представители на органите – членове на Областния съвет по превенция на корупцията. Като изрично изразили желание за обучение в сферата на конфликта на интереси в Интегрираната информационна система на държавната администрация, модул „Годишен отчет“ за 2016г., покана бе отправена и към Областна дирекция „Земеделие“ София-град, които бяха представени на инициативата от инж. Михайлов  директор и г-жа Николова – главен секретар. На срещата присъства и заместник-омбудсмана на Република България г-жа Диана Ковачева.

Прочети още: Обучителен семинар за Областна администрация на Област София и Областния съвет по превенция на...

Обучителен семинар за Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

На 01 февруари 2017 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на ет. 5 в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с участието на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В семинара участваха ръководители и експерти в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и инспектор в инспектората на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Прочети още: Обучителен семинар за Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на първоначални декларации от кметове и общински съветници, избрани през октомври 2016 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични или нови избори, проведени на 2/9 октомври 2016 г., кмет на Община Главиница, 16 кметове на кметства от 14 общини и 32 общински съветници от общинските съвети в Балчик и Ружинци.

Проверката обхвана 49 лица, заемащи изборни публични длъжности в местното самоуправление. Образувани са две административнонаказателни производства.

Предстои проверка на сроковете за подаване на декларации от кметове, избрани на частични избори през месеците ноември и декември 2016 г.

КПУКИ изготви и внесе Годишния доклад за дейността си през 2016 г.

На основание чл. 22а, ал. 7 от ЗПУКИ Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изготви и внесе на 20.01.2017г. в Народнотo събрание Годишния доклад за дейността си през 2016 г.

В доклада се прави преглед на дейността на КПУКИ, както през 2016г., така и за целия период от създаването ѝ през 2011г.

Основни моменти в доклада са:

През 2016 г. Комисията проведе 81 заседания, а общо за периода 2011-2016 г. са проведени 474 заседания.

За периода юни 2011 – декември 2016 г. пред КПУКИ са образувани 1748 административни производства, от които – 1666 са по подаден сигнал, 41 са по решение на КПУКИ, а 41 – са по искания на заинтересовани лица.

За пет години и половина, КПУКИ е приела общо 1548 решения по производства за установяване на конфликт на интереси, с които е приключила 1647 процедури за установяване на конфликт на интереси. С тях Комисията се е произнесла по отношение на 2096 лица. От тези актове -  531 са решения, с които се установява или не се установява конфликт на интереси по отношение на 688 лица от почти всички категории по чл. 3 от ЗПУКИ, а 1017 решения за прекратяване на производството по отношение на повече от 1400 лица. Постановени са 105 решения с установен конфликт на интереси или нарушения на глава пета от ЗПУКИ.

В доклада се отчита, че през 2016г. са образувани 249 производства, като с решение на колективния орган са приключили 236, от които 46 за установяване или неустановяване на конфликт на интереси и 190 за прекратяване.

През 2016 г. 70% от решенията на Комисията са приети в двумесечния срок по чл. 27, ал. 1 от ЗПУКИ.

Административнонаказателната дейност по ЗПУКИ бележи съществен ръст по отношение на броя на образуваните производства. Броят на издадените през 2016г. наказателни постановления и резолюции по образувани администратвинонаказателни производства (249 бр.) надвишава близо два пъти и половина съответния брой за предходната година (102 бр.).

За периода 2011 – 2016г. са приключени 598 производства, от които 42 % през 2016г. За същия период наложените санкции са в размер на 2 003 316,18 лв.

В хода на дейността на Комисията бе утвърдена система за информиране и мониторинг на сроковете за подаване на декларации на органи на изпълнителната власт, членовете на законодателния орган, магистрати, както и на кметове и общински съветници. По реда, предвиден в закона за периода бяха проверени сроковете за подаване на декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на около 15 000 лица, заемащи публична длъжност, в т.ч. 9064 през 2016 година.

КПУКИ извърши проверка на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на всички новоизбрани кметове и общински съветници за мандат 2015 г. – 2019 г. Провериха се подадените декларации от всички 265 кметове на общини, 35 кметове на райони, 3213 кметове на кметства и 5189 общински съветници или общо 8702 лица, заемащи публична длъжност в местното самоуправление.

Извършват се регулярни проверки  за спазване на задължението по чл. 18, ал. 1 от ЗПУКИ за водене на регистри на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ.

КПУКИ ежегодно инициира и организира годишна среща на органите, прилагащи ЗПУКИ в законодателната, съдебната и изпълнителната власт, включително и през 2016г. До момента са проведени 4 годишни срещи, считано от 2013 г.

КПУКИ развива ползотворни взаимоотношения и в международен аспект в рамките на Regional Anti-Corruption Initiative (RAI) с антикорупционните органи от Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения. Под егидата на RAI на 20-21 октомври 2016 г. в гр. София, КПУКИ бе домакин на регионална среща на представители на антикорупционните органи и на министерствата на правосъдието от страните, членуващи в RAI, както и представители на неправителствения сектор. На срещата бе обсъждан проект на междудържавен договор за обмен на данни, във връзка с декларирането на имущество и конфликт на интереси между регионалните надзорни органи.

Комисията предприема системни действия за разясняване на начина на регулиране на обществените отношения, установен със ЗПУКИ. До момента КПУКИ е провела 68 обучения за задължени по ЗПУКИ лица.

Комисията полага целенасочени усилия за постигане на максимални резултати при оптимално разходване на предоставените ѝ ресурси по Закона за държавния бюджет. За последните три години, КПУКИ възстановява над 20% от утвърдените ѝ средства със Закона за държавния бюджет за съответната година от направени икономии.

Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода 01 януари 2016 г. - 31 декември 2016 г.