Окончателна санкция за конфликт на интереси за кмета на община Кнежа в мандат 2011-2015 г.

05.07.2017 г.

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Симеон Шарабански – кмет на община Кнежа, са наложени глоби в размер на 5000 лв. за извършени дейности в частен интерес на свързано с него лице и 7000 лв. за неподадени декларации за частен интерес по този повод и са отнети получено възнаграждение за периода на конфликт на интереси в размер на 219,88 лв. и материална облага, получена от свързаното лице в размер на 1618,14 лв., влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-164-15-005/11.02.2016 г. на КПУКИ, установяващо, че като кмет Шарабански е подписал 3 бр. платежни нареждания, с които е наредил от бюджета на общината да бъдат изплатени суми в полза на свързано с него лице.

Имуществените санкции в общ размер на 13838,02 лв. са заплатени изцяло.

Завърши първи етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в 98 общински администрации

28.06.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от 98 общини (от първите 10 области в страната по азбучен ред и 5 района на гр. Варна) да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните общински администрации. Установено бе, че във всички 98 общини и съответните райони се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Успоредно с това бе извършена проверка във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на сайтовете на 98 общински администрации в областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстендил и петте района на гр. Варна. Проверката показа, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са изцяло обявени на 29 общински сайта, в т.ч. частично - на 11 сайта и липсва обявяване на сайтовете на 69 общински администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните кметове на общини и райони за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на тази инициатива се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 78 общински сайта, в т.ч. частично на 21 и липсва обявяване на 20 сайта на общински администрации в посочените области, а също в 4 района на гр. Варна, в т.ч. 1 частично и в 1 район – декларациите не са обявени.

На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ общински администрации бе изпратено повторно напомнително писмо.

Народното събрание прие Годишния доклад за дейността на КПУКИ за 2016 г.

26.06.2017 г.

На 15.06.2017 г. 44-то Народното събрание разгледа и прие Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. по чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Преди това докладът на КПУКИ бе разгледан и приет от Постоянните комисии по правни въпроси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

Решението във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. е обнародвано в Държавен вестник, бр. 49 от 20 юни 2017 г.

Президентът, вицепрезидентът, новоизбраните народни представители, министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите, избрани от 44-то Народно събрание са подали в срок декларациите си по ЗПУКИ

09.06.2017 г.

Във връзка с отправено запитване от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, постоянната Комисия за борба с корупцията, конфликта на интереси и парламентарна етика в Народното събрание на Република България уведоми КПУКИ, че президентът, вицепрезидентът, новоизбраните народни представители, министър-председателят, заместник министър-председателите и министрите, избрани от 44-то Народно събрание са подали в срок декларациите си по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Семинар за Областна администрация - Област Стара Загора и Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

01.06.2017 г.

На 29 май 2017 г. в заседателната зала в сградата на Областна администрация на Област Стара Загора се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областен управител-Стара Загора.

Прочети още: Семинар за Областна администрация - Област Стара Загора и Областния обществен съвет за превенция...