Втора национална среща на секретарите на общини, организирана от НСОРБ

По покана на Националното сдружение на общините в Република България и в изпълнение на споразумението за сътрудничество между КПУКИ и НСОРБ на 06.07.2017 г. в к.к. Пампорово г-н Николай Николов, вр.и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, участва във втората национална среща на секретарите на общини.

Г-н Николов представи забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ, типичните случаи на нарушения от служители в общинските администрации, в т.ч. кметове и секретари на общини и изтъкна запазването през 2017 г. на тенденцията от предходни години голяма част от производствата за конфликт на интереси да се образуват по отношение на участници в местното самоуправление. Г-н Николов представи режима за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ, като акцентира върху задълженията на кметовете на общини като органи по назначаване в този процес и обърна внимание на изпълнението на задължението за публикация на сайтовете на общините на декларациите на лицата, заемащи публична длъжност.

КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на декларации от пет кметове на кметства, избрани на частични избори, проведени на 19.02.2017 г. и 26.02.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични избори, проведени на 19.02.2017 г. и 26.02.2017 г. за избор на кметове на общини и кметства, както следва - с. Лом Черковна (Община Бяла), с. Глоджево (Община Ветово), община Кубрат, кметство с. Градница (Община Севлиево) и с. Мирянци (Община Пазарджик).

От всички проверени 5 лица, заемащи публична длъжност, четирима са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ. По отношение на едно лице, заемащо публична длъжност, в резултат на извършената проверка, бе констатирано подаване на декларациите след установения в ЗПУКИ срок и бе съставен акт за установяване на административно нарушение.

Предстои проверка на сроковете за подаване на декларации от кметовете, избрани на частични избори през месец април 2017 г.

Започна трети етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в общинските администрации

КПУКИ изиска от кметовете на 75 общини от областите Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, както и от кметовете на 24 района в София - град да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на всички общини и райони, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение по ЗПУКИ.

КПУКИ извърши проверка на сроковете на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лица, заемащи публична длъжност в мандата на служебното правителство

Във връзка с отправено запитване от КПУКИ до служебния министър-председател бе отговорено, че 10 лица заемащи публична длъжност, в това число заместник-министри, областни управители, заместник областни управители и други, не са подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ в законния срок.

В резултат на проверката са образувани пет административнонаказателни производства.

Окончателна санкция за конфликт на интереси за кмета на община Кнежа в мандат 2011-2015 г.

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Симеон Шарабански – кмет на община Кнежа, са наложени глоби в размер на 5000 лв. за извършени дейности в частен интерес на свързано с него лице и 7000 лв. за неподадени декларации за частен интерес по този повод и са отнети получено възнаграждение за периода на конфликт на интереси в размер на 219,88 лв. и материална облага, получена от свързаното лице в размер на 1618,14 лв., влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-164-15-005/11.02.2016 г. на КПУКИ, установяващо, че като кмет Шарабански е подписал 3 бр. платежни нареждания, с които е наредил от бюджета на общината да бъдат изплатени суми в полза на свързано с него лице.

Имуществените санкции в общ размер на 13838,02 лв. са заплатени изцяло.