Семинар за Областна администрация - Област Стара Загора и Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

На 29 май 2017 г. в заседателната зала в сградата на Областна администрация на Област Стара Загора се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областен управител-Стара Загора.

Прочети още: Семинар за Областна администрация - Област Стара Загора и Областния обществен съвет за превенция...

Започна втори етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в общинските администрации

КПУКИ изиска от кметовете на 92 общини от областите Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра и Сливен, както и от кметовете на райони в Пловдив да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на всички общини и райони, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение по ЗПУКИ

Семинар за Областна администрация – Област Монтана и Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

На 04 май 2017 г. в „Зала № 1“ в сградата на Областна администрация - Област Монтана се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областен управител-Монтана.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Монтана и представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и представители на общинските администрации Вълчедръм, Лом и Областна дирекция земеделие-Монтана, РЗИ-Монтана и Регионално управление на образованието – Монтана, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2015 г., приет от Министерски съвет през месец май 2016 г., са заявили необходимост от обучения в областта на конфликта на интереси.

Прочети още: Семинар за Областна администрация – Област Монтана и Областния обществен съвет за превенция и...

Шеста национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

На 26.04.2017 г. в хотел „Дунав Плаза“ в гр. Русе се проведе VI национална среща на главните архитекти и служителите в общинските администрации с функции по устройство на територията, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

По покана на сдружението и в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между КПУКИ и НСОРБ г-н Николай Николов, вр.и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, представи легалната дефиниция и забраните по глава втора от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, нарушаването на които води до конфликт на интереси, както и типичните случаи на нарушения на ЗПУКИ във връзка с дейността на главните архитекти и способите за недопускането им.

Окончателна санкция за конфликт на интереси за полицейски служител

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Красимир Михайлов в качеството му на полицейски инспектор към Второ районно управление „Полиция“ – Плевен са наложени глоби в размер на 5000 лв. за дейности в частен интерес на свързано лице и 7000 лв. за неподадена декларация за частен интерес по този повод и е отнето получено възнаграждение за периода на конфликта на интереси в размер на 118,44 лв., влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-198-14-024/23.04.2015 г. на КПУКИ, установяващо, че като служител на МВР Михайлов е призовал гражданин, снел обяснения и съставил предупредителен протокол в частен интерес на свързано с него лице.

Имуществените санкции в общ размер на 12 114,88 лв. са заплатени изцяло.