Заключителен семинар по проекта „Върховенство на закона: Прилагане на интегриран подход в превенцията и борбата с корупцията в Дунавския регион“

В периода от 27 февруари 2013 г. до 01 март 2013 г. в гр. Благоевград се проведе четвъртият заключителен семинар на тема „Справяне с връзката организирана престъпност – корупция“ по проекта „Върховенство на закона: Прилагане на интегриран подход в превенцията и борбата с корупцията в Дунавския регион“. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси взе активно участие и в четирите семинара.

Във форума участваха представители на Германия, България, Чехия, Унгария, Сърбия, Македония и Албания.

Прочети още: Заключителен семинар по проекта „Върховенство на закона: Прилагане на интегриран подход в...

Националната конференция за представяне на междинния доклад за напредъка на съда в Южна България

На 19.02.2013г., Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси взе участие в Националната конференция за представяне на междинния доклад за напредъка на съда в Южна България, част от проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза“ организирана от Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда чрез Сдружение „Център на НПО в Разград“.

Бяха представени основните моменти в законовата рамка на конфликта на интереси и се изтъкна превенцията и активното поведение в установителното производство като акценти в работата на комисията. Николай Николов – член на КПУКИ посочи, че едва 3% от подадените до момента сигнали са насочени срещу магистрати или други лица, заемащи публична длъжност, свързани със съдебната власт.

Прочети още: Националната конференция за представяне на междинния доклад за напредъка на съда в Южна България

Работна група „Конфликт на интереси“ към Европейската служба за борба с измамите OLAF

В периода 30 януари – 01 февруари 2013г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, представлявана от юрисконсулт от Дирекция „Правна“, взе участие в ad hoc работна група „Конфликт на интереси“ към Европейската служба за борба с измамите OLAF.

В срещата участваха представители на национални институции от 10 държави с правомощия и компетенции в областта на борбата с корупцията, измамите при обществените поръчки и публичните търгове и превенцията на конфликт на интереси /България, Хърватска, Чехия, Дания, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Великобритания/, както и трима представители на Консултативния съвет за борба с измамите (COCOLAF) към Европейската комисия, с чиято методическа помощ и под чието наблюдение са дейностите, свързани с борбата с корупцията и измамите в Европейския съюз.

Прочети още: Работна група „Конфликт на интереси“ към Европейската служба за борба с измамите OLAF

Примерен регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, органите по избора или назначаването, както и съответните комисии по чл. 25, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗПУКИ следва да поддържат регистри на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ.

Уведомяваме Ви, че примерен образец на Регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ може да бъде изтеглен от тук:

Примерен образец на регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ
Примерен образец на регистър на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ
 

Семинар в гр. Габрово

На 10.12.2012 г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси участва в разширено заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - гр. Габрово, като проведе обучителен семинар на тема: "Корупционни практики и конфликт на интереси при обществените поръчки по ЗОП". Заседанието бе част от антикорупционната информационна кампания на Съвета в съответсвие с Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност на Правителството на Република България, която има за цел изграждане на антикорупционна култура и поведение на служителите в държавните ведомства и общинските администрации. На заседанието взеха участие представители на изнесените териториални структури на територията на област Габрово, кметове на общини, общински съветници, неправителствени организации.