Започна шестият етап от кампанията за проверка на регистрите и на публикацията на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в органи на изпълнителната власт

КПУКИ изиска от ръководителите на 89 централни и териториални органи на изпълнителната власт да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на ръководителите на тези органи, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на Интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение.

Становища на КПУКИ по публикувания на Интернет страницата на Министерство на правосъдието проект на ЗПКОНПИ

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси внесе в Министерство на правосъдието становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество: 

Становище по проект на ЗПКОНПИ - 13.06.2017 г.

Становище по проект на ЗПКОНПИ - 24.08.2017 г.

След завършване на третия етап от кампанията на КПУКИ за проверка на публичността на декларациите по ЗПУКИ е постигнато обявяване в 89% от всички 300 общински и районни администрации в страната

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от всички 265 общински и 35 районни администрации в България да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички общо 300 общински и районни администрации се поддържат регистри на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Извършена бе и проверка, във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ, за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на сайтовете на общинските и районните администрации в страната. В рамките на третия етап от кампанията бяха проверени 99 администрации – 75 общински (от областите Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол) и 24 района на София. Установи се, че преди започване на този етап от проверката, декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 26 сайта, в т.ч. частично - на 14 и липсва обявяване на сайтовете на 73 общински и районни администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните кметове на общини и райони за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на третия етап се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 84 общински и районни сайта, в т.ч. частично на 7 и липсва обявяване на 15 сайта на администрации в посочените области.

Обобщените данни за трите етапа от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за служителите във всички общински и районни администрации към края на месец август 2017г. сочат, че преди започването им от общо 300 администрации - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 81 администрации – 27 %.

След приключване на първите три етапа от проверката, от общо проверени 300 общински и районни администрации, пълно или частично са обявени декларациите в 268 администрации – 89 %, а не са обявени само в 32 администрации или 11 %.

Принудително събрана санкция по влязло в сила наказателно постановление на КПУКИ

НАП Благоевград събра принудително от Милчо Караджов сумата от 97254.16 лв., представляваща санкции по влязло в сила наказателно постановление на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Наказателното постановление е издадено въз основа на потвърдено от Върховния административен съд решение №12/11.10.2011 г. на КПУКИ, с което по отношение на Милчо Караджов в качеството му на управител на „В и К Кресна“ ЕООД в периода 2009-2011 г. е установен конфликт на интереси поради сключени пет договора в частен интерес на свързани с него лица.

С постановлението са наложени пет глоби от по 5000 лв., както и е отнета в полза на държавата сумата от 54848.23 лв., представляваща получена от свързаните лица материална облага от установения конфликт на интереси.

Постановлението е потвърдено окончателно от Административен съд Благоевград на 27.01.2014 г. Сумата по него е събрана ведно с дължимите законни лихви.

Започна петият етап от кампанията за проверка на регистрите и на публикацията на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в органи на изпълнителната власт

КПУКИ изиска от ръководителите на 82 централни и териториални органи на изпълнителната власт да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на ръководителите на тези органи, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение.