КПУКИ приключи проверката на сроковете за подаване на декларации от четири кметове на община и кметства, избрани на частични избори, проведени на 02.07.2017 г.

24.10.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси провери изпълнението на задължението за подаване на декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от избраните на частични избори, проведени на 02.07.2017 г. за избор на кмет на община Антоново, на кметство Бошуля, община Септември, на кметство Тръстеник, община Ветово, на кметство Ябълково, община Димитровград.

Всички проверени лица, заемащи публична длъжност, са подали в срок първоначалните декларации по ЗПУКИ.

80% обявени декларации за конфликт на интереси от проверени 513 административни органа при приключен пети етап от кампанията на КПУКИ за проверка на публичността на декларациите по ЗПУКИ

13.10.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от 82 органи на изпълнителната власт да представят копия от регистрите на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. При проверката се установи, че във всички проверени администрации се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Паралелно с това се извърши и проверка във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на интернет страниците на администрациите.

Преди започване на проверката, се установи че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 28 сайта, в т.ч. частично - на 21 и липсва обявяване на сайтовете на 54 от съответните администрации. Комисията изпрати писма, с които уведоми съответните ведомства за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. Вследствие и след приключване на пети етап се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 54 сайта, в т.ч. частично на 34 и липсва обявяване на 28 сайта на администрации. На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ администрации бяха изпратени повторно напомнителни писма.

Обобщените данни за петте етапа от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за служителите по администрации сочат, че преди започване на кампанията от общо 513 администрации - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 154 администрации – 30 %. След приключване на четвъртия етап от проверката, от общо проверени 513 администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 408 администрации – 80 %, а не са обявени в 105.

Споразумение за сътрудничество между седем държавни органа за предотвратяване на конфликт на интереси в процедури за възлагане на обществени поръчки

05.10.2017 г.

На 3 октомври 2017 г. между КПУКИ и Сметната палата, Агенция за държавна финансова инспекция, Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС) към МВР се сключи споразумение за сътрудничество. Предмет на споразумението е осъществяване на взаимно сътрудничество за противодействие на възможен или възникнал конфликт на интереси, който е установен във връзка с осъществяван предварителен или последващ контрол и проверки по процедури за възлагане на обществени поръчки. С документа всяка страна се задължава да изпраща до друга/другите страни по споразумението сигнали за установени при осъществен контрол данни за конфликт на интереси, във връзка с процедури за възлагане на обществени поръчки.

Споразумението между седемте органа бе подписано и в изпълнение на препоръка от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.

Споразумение за сътрудничество между Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и органите, извършващи предварителен и последващ контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки

Седми обучителен семинар за органи на местното самоуправление от областите Разград, Русе и Силистра, организиран от АБГР с участието на КПУКИ

04.10.2017 г.

На 29.09.2017 г. /петък/ от 16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Тутракан се проведе седмият обучителен семинар относно правната рамка на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Асоциацията на българските градове и региони с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Темата на семинара бе „Новите моменти в материята на конфликта на интереси в местното самоуправление“. В семинара взеха участие кметове на общини, общински съветници и експерти в администрациите на общини от областите Разград, Русе и Силистра.

Семинарът бе открит от г-н Ергин Емин – председател на Асоциацията на българските градове и региони. Г-н Николай Николов - вр.и.д. председател на КПУКИ – заяви, че форумът е седми съвместен семинар, организиран в изпълнение на подписаното през месец март 2015 г. Споразумението за сътрудничество между КПУКИ и АБГР и осемдесето обучение, проведено с участието на КПУКИ от създаването на Комисията през 2011 г.

Г-н Николов представи общия състав по чл. 2 и забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ, нарушаването на които води до конфликт на интереси, като акцентира на новите моменти от 2016-2017 г. в административната и съдебната практика по прилагането на ЗПУКИ.

Г-н Николов представи и режима за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ, както и процедурите за установяване и санкциониране на конфликт на интереси и други нарушения на закона.

Семинар за Областна администрация на Област Силистра

03.10.2017 г.

На 29.09.2017 г. /петък/ от 13:00 часа в сградата на Областна администрация – Силистра се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, иницииран и организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с областния управител на Област Силистра.

Прочети още: Семинар за Областна администрация на Област Силистра