КПУКИ изготви и внесе Годишния доклад за дейността си през 2017 г.

На 11.01.2018 г., на основание чл. 22а, ал. 7 от ЗПУКИ Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ внесе Годишния доклад за дейността си през 2017 г. в Народното събрание.

В доклада се прави преглед на дейността на КПУКИ от създаването ѝ през месец юни 2011 г. до края на 2017 г., като се отчитат следните резултати:

  • образувани са 1988 производства за установяване на конфликт на интереси, от които с решение на Комисията са приключени 1921;
  • постановени са 109 решения с установен конфликт на интереси или нарушения на глава пета от ЗПУКИ;
  • образувани са 596 административнонаказателни производства за неподадени в срок декларации и въз основа влезли в сила решения за конфликт на интереси;
  • въведена е постоянно действаща система за информиране и мониторинг на сроковете за подаване на декларации от органи на изпълнителната власт и членовете на законодателния орган, както и тези на местното самоуправление;
  • проведени са 86 обучения по ЗПУКИ;
  • по образуваните и проведени около 2000 производства за установяване на конфликт на интереси се формира непротиворечива практика, както в административната, така и в съдебната фаза.

В доклада се отчита, че при образувани 240 производства през 2017 г., с решение на колективния орган са приключени 271. Решенията за установяване или неустановяване на конфликт на интереси са 69, а 202 са за прекратяване.

За периода 2011-2017 г. наложените санкции по влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси и нарушения на ограниченията след освобождаване от публична длъжност, както и за неподадени в срок декларации по ЗПУКИ са в размер на 2 195 040.38  лв.

В доклада се посочва, че през 2017г. КПУКИ извърши проверка на изпълнението на задължението за публикуване на декларациите по ЗПУКИ на интернет страниците на 603 органа на изпълнителната власт, както и за поддържане на регистрите на тези декларации. Резултатите от проверката на публичността на декларациите по ЗПУКИ сочат, че преди започването ѝ са обявени напълно или частично декларациите само в 171 от общо 603 органа (28 %). След приключване на проверката -  пълно или частично са обявени декларациите на интернет страниците на тези 603 органи (78%). Прави се извод, че резултат на тази дейност, в значителна степен е преодолян очерталият се проблем за недостатъчна прозрачност на декларациите за конфликт на интереси в системата на изпълнителната власт. Констатира се, че всички проверени 603 органа административни органа поддържат регистри на декларациите.

Акцент в доклада е подписаното през 2017г. Споразумение за сътрудничество в областта на конфликта на интереси между държавните органи, извършващи предварителен и последващ контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки между КПУКИ, Сметната палата, Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Агенцията по обществени поръчки, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС) към МВР.

В доклада е направен извод, че през периода юни 2011г. – 2017г. бе постигната централизация на държавната дейност по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а превенцията на явлението бе изведена като приоритет в дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода 01 януари 2017 г. - 31 декември 2017 г.