28 семинар, организиран от КПУКИ за областни администрации и съвети за превенция и противодействие на корупцията

08.11.2017 г.

На 31.10.2017 г. /вторник/ от 10:30 часа в сградата на Областна администрация-Кърджали, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В семинара участваха областният управител на област Кърджали г-н Никола Чанев, ръководители и експерти в администрацията на Област Кърджали, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и представители на община Кърджали, РУО-Кърджали, РЗИ-Кърджали и РДГ-Кърджали, които са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет.

Г-жа Емилия Динекова – директор на дирекция „Правна“ на КПУКИ представи общия състав по чл. 2 и забраните по глава втора от ЗПУКИ, нарушаването на които води до конфликт на интереси, ограниченията по глава пета от ЗПУКИ, както и типичните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.

Г-жа Лиляна Младенова – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси съгласно чл. 23 - 27 от ЗПУКИ.

Г-н Светослав Димитров – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.

Това бе последният, 28-и семинар, организиран от КПУКИ за областни администрации и съвети за превенция и противодействие на корупцията към областните управители. С провеждането им бе изпълнена изцяло и мярка 24 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, предвиждаща „Провеждане на обучения по режима на ЗПУКИ, предназначени за областни администрации и ръководители, и експерти от териториални административни органи, в областите, в които до 2017 г. не са провеждани такива.“