Семинар за Областна администрация на област Хасково

08.11.2017 г.

На 30.10.2017 г. /понеделник/ от 13:30 часа в сградата на Областна администрация-Хасково, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В семинара взеха участие ръководители и експерти в администрацията на Област Хасково, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията и представители на администрацията на община Свиленград, община Стамболово и РУО-Хасково, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет през месец юни 2017 г., са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси.

Г-жа Емилия Динекова – директор на дирекция „Правна“ на КПУКИ представи легалната дефиниция по чл. 2, забраните по глава втора от ЗПУКИ и ограниченията след освобождаване от публична длъжност по глава пета от ЗПУКИ.

Г-жа Лиляна Младенова – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси съгласно чл. 23 - 27 от ЗПУКИ.

Г-н Светослав Димитров - главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.