Окончателна санкция за нарушение на забрана след освобождаване от публична длъжност за управител на „Терем-Хан Крум“ ЕООД в периода 2014 – 2015 г.

08.11.2017 г.

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Недялко Дечев – управител на „Терем-Хан Крум“ ЕООД от 19.06.2014 г. до 24.03.2015 г. е наложена глоба от 10 000 лв. за нарушение на забрана след освобождаване от публична длъжност влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-242-15-1/21.01.2016 г. на КПУКИ, установяващо, че като управител на държавното предприятие Дечев е сключил договори и подписал фактури с частно търговско дружество, в което в едногодишния ограничителен срок след освобождаване на публичната длъжност е започнал работа като управител.

След изтичане на срока за доброволно плащане наказателното постановление е изпратено на органите на Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената санкция.