Приключи кампанията на КПУКИ за проверка на регистрите и публичността на декларациите за конфликт на интереси. Постигнато е обявяване на декларациите в 78% от проверените 603 административни органи

06.11.2017 г.

В рамките на шести заключителен етап от провежданата кампания на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от ръководителите на 90 администрации на централните и териториални органи на изпълнителната власт да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички проверени администрации се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Успоредно с това бе извършена проверка за изпълнение на задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на интернет страниците на тези администрациите. Установи се, че преди започване на проверката, декларациите са обявени на 17 сайта, в т.ч. частично - на 5 и липсва обявяване на сайтовете на 73 от съответните администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните ведомства за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на шести етап се установи, че декларациите за конфликт на интереси са обявени на 58 сайта, в т.ч. частично на 16 и липсва обявяване на 32 сайта на администрации.

На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ администрации бяха изпратени повторно напомнителни писма.

В резултат на продължилата седем месеца (21.03.-26.10.2017г.) кампания за проверка на поддържане на регистрите и обявяване на декларациите по ЗПУКИ се установи, че във всички 603 административни органи в страната такива регистри се поддържат.

Обобщените данни за шестте етапа от кампанията в частта и за проверка на декларациите по ЗПУКИ за служителите по администрации сочат, че преди започването и от общо 603 административни органа - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 171 от тях – 28 %.

След приключване на шестия етап от проверката, от общо проверени 603 администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 470 – 78 %.