80% обявени декларации за конфликт на интереси от проверени 513 административни органа при приключен пети етап от кампанията на КПУКИ за проверка на публичността на декларациите по ЗПУКИ

13.10.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от 82 органи на изпълнителната власт да представят копия от регистрите на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. При проверката се установи, че във всички проверени администрации се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Паралелно с това се извърши и проверка във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на интернет страниците на администрациите.

Преди започване на проверката, се установи че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 28 сайта, в т.ч. частично - на 21 и липсва обявяване на сайтовете на 54 от съответните администрации. Комисията изпрати писма, с които уведоми съответните ведомства за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. Вследствие и след приключване на пети етап се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 54 сайта, в т.ч. частично на 34 и липсва обявяване на 28 сайта на администрации. На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ администрации бяха изпратени повторно напомнителни писма.

Обобщените данни за петте етапа от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за служителите по администрации сочат, че преди започване на кампанията от общо 513 администрации - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 154 администрации – 30 %. След приключване на четвъртия етап от проверката, от общо проверени 513 администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 408 администрации – 80 %, а не са обявени в 105.