Споразумение за сътрудничество между седем държавни органа за предотвратяване на конфликт на интереси в процедури за възлагане на обществени поръчки

05.10.2017 г.

На 3 октомври 2017 г. между КПУКИ и Сметната палата, Агенция за държавна финансова инспекция, Комисията за защита на конкуренцията, Агенцията по обществени поръчки, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз"(АФКОС) към МВР се сключи споразумение за сътрудничество. Предмет на споразумението е осъществяване на взаимно сътрудничество за противодействие на възможен или възникнал конфликт на интереси, който е установен във връзка с осъществяван предварителен или последващ контрол и проверки по процедури за възлагане на обществени поръчки. С документа всяка страна се задължава да изпраща до друга/другите страни по споразумението сигнали за установени при осъществен контрол данни за конфликт на интереси, във връзка с процедури за възлагане на обществени поръчки.

Споразумението между седемте органа бе подписано и в изпълнение на препоръка от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка.

Споразумение за сътрудничество между Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и органите, извършващи предварителен и последващ контрол върху процедурите за възлагане на обществени поръчки