Седми обучителен семинар за органи на местното самоуправление от областите Разград, Русе и Силистра, организиран от АБГР с участието на КПУКИ

04.10.2017 г.

На 29.09.2017 г. /петък/ от 16:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Тутракан се проведе седмият обучителен семинар относно правната рамка на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Асоциацията на българските градове и региони с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Темата на семинара бе „Новите моменти в материята на конфликта на интереси в местното самоуправление“. В семинара взеха участие кметове на общини, общински съветници и експерти в администрациите на общини от областите Разград, Русе и Силистра.

Семинарът бе открит от г-н Ергин Емин – председател на Асоциацията на българските градове и региони. Г-н Николай Николов - вр.и.д. председател на КПУКИ – заяви, че форумът е седми съвместен семинар, организиран в изпълнение на подписаното през месец март 2015 г. Споразумението за сътрудничество между КПУКИ и АБГР и осемдесето обучение, проведено с участието на КПУКИ от създаването на Комисията през 2011 г.

Г-н Николов представи общия състав по чл. 2 и забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ, нарушаването на които води до конфликт на интереси, като акцентира на новите моменти от 2016-2017 г. в административната и съдебната практика по прилагането на ЗПУКИ.

Г-н Николов представи и режима за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ, както и процедурите за установяване и санкциониране на конфликт на интереси и други нарушения на закона.