Семинар за Областна администрация на Област Силистра

На 29.09.2017 г. /петък/ от 13:00 часа в сградата на Областна администрация – Силистра се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, иницииран и организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с областния управител на Област Силистра.


Семинарът бе организиран в изпълнение на Мярка 24 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка за периода.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Силистра, както и представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – териториален офис на НАП, РЗИ-Силистра, териториално поделение на Сметна палата, РУО-Силистра, Община Силистра, Община Ситово, Община Тутракан, Община Главиница и др.

Семинарът бе открит от г-н Ивелин Статев – областен управител на Област Силистра. При откриването на семинара г-н Николай Николов, вр.и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси подчерта основната цел на КПУКИ при организиране на тези обучения – да се предотвратяват случаите на конфликт на интереси чрез разясняване на режима и практиката по действащия закон и информира, че форумът представлява двадесет и третото обучение, организирано съвместно с областните управители и областните обществени съвети за противодействие на корупцията.

Г-н Николов обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси и забраните по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типичните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.

Г-н Николов представи и режима за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ, както и процедурите за установяване и санкциониране на конфликт на интереси и други нарушения на закона.