След завършване на четвърти етап от кампанията на КПУКИ за проверка на публичността на декларациите по ЗПУКИ е постигнато обявяване на декларациите в 82% от проверените 431 административни органи

25.09.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от 131 централни и местни органи на изпълнителната власт да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички проверени администрации се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Успоредно с това бе извършена проверка във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на интернет страниците на администрациите. Установи се, че преди започване на проверката, декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 45 сайта, в т.ч. частично - на 14 и липсва обявяване на сайтовете на 86 от съответните администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните ведомства за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на четвъртия етап се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 74 сайта, в т.ч. частично на 10 и липсва обявяване на 47 сайта на администрации.

На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ администрации бяха изпратени повторно напомнителни писма.

Обобщените данни за четирите етапи от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за служителите по администрации сочат, че преди започване на кампанията от общо 431 администрации - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 126 администрации – 29 %. След приключване на четвъртия етап от проверката, от общо проверени 431 администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 354 администрации – 82 %, а не са обявени в 77.