Принудително събрана санкция по влязло в сила наказателно постановление на КПУКИ

25.08.2017 г.

НАП Благоевград събра принудително от Милчо Караджов сумата от 97254.16 лв., представляваща санкции по влязло в сила наказателно постановление на председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Наказателното постановление е издадено въз основа на потвърдено от Върховния административен съд решение №12/11.10.2011 г. на КПУКИ, с което по отношение на Милчо Караджов в качеството му на управител на „В и К Кресна“ ЕООД в периода 2009-2011 г. е установен конфликт на интереси поради сключени пет договора в частен интерес на свързани с него лица.

С постановлението са наложени пет глоби от по 5000 лв., както и е отнета в полза на държавата сумата от 54848.23 лв., представляваща получена от свързаните лица материална облага от установения конфликт на интереси.

Постановлението е потвърдено окончателно от Административен съд Благоевград на 27.01.2014 г. Сумата по него е събрана ведно с дължимите законни лихви.