След завършване на третия етап от кампанията на КПУКИ за проверка на публичността на декларациите по ЗПУКИ е постигнато обявяване в 89% от всички 300 общински и районни администрации в страната

25.08.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от всички 265 общински и 35 районни администрации в България да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички общо 300 общински и районни администрации се поддържат регистри на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Извършена бе и проверка, във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ, за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на сайтовете на общинските и районните администрации в страната. В рамките на третия етап от кампанията бяха проверени 99 администрации – 75 общински (от областите Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол) и 24 района на София. Установи се, че преди започване на този етап от проверката, декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 26 сайта, в т.ч. частично - на 14 и липсва обявяване на сайтовете на 73 общински и районни администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните кметове на общини и райони за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на третия етап се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 84 общински и районни сайта, в т.ч. частично на 7 и липсва обявяване на 15 сайта на администрации в посочените области.

Обобщените данни за трите етапа от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за служителите във всички общински и районни администрации към края на месец август 2017г. сочат, че преди започването им от общо 300 администрации - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 81 администрации – 27 %.

След приключване на първите три етапа от проверката, от общо проверени 300 общински и районни администрации, пълно или частично са обявени декларациите в 268 администрации – 89 %, а не са обявени само в 32 администрации или 11 %.