Становища на КПУКИ по публикувания на Интернет страницата на Министерство на правосъдието проект на ЗПКОНПИ

25.08.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси внесе в Министерство на правосъдието становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество: 

Становище по проект на ЗПКОНПИ - 13.06.2017 г.

Становище по проект на ЗПКОНПИ - 24.08.2017 г.