При завършен втори етап от кампанията на КПУКИ за проверка на публичността на декларациите по ЗПУКИ се установи обявяване в 83% от проверените администрации

02.08.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от 92 общини (от вторите 10 области в страната по азбучен ред и 6 района на гр. Пловдив) да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички 98 общини и съответните райони се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Успоредно с това бе извършена проверка във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на сайтовете на 92 общински администрации в областите Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, както и на петте района на гр. Пловдив. Установи се, че преди започване на проверката, декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 21 сайта, в т.ч. частично - на 11 и липсва обявяване на сайтовете на 72 общински и районни администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните кметове на общини и райони за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на втория етап се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 80 общински и районни сайта, в т.ч. частично на 32 и липсва обявяване на 18 сайта на администрации в посочените области.

На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ общински администрации бе изпратено повторно напомнително писмо.

Обобщените данни за първия и втория етап от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за служителите към началото на месец август 2017г. сочат, че преди провеждане на първия и втория етап от кампанията от общо 201 администрации - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 71 администрации – 35 %.

След приключване на първите два етапа от проверката, от общо проверени 201 общински и районни администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 168 администрации – 83 %, а не са обявени в 34.