Втора национална среща на секретарите на общини, организирана от НСОРБ

13.07.2017 г.

По покана на Националното сдружение на общините в Република България и в изпълнение на споразумението за сътрудничество между КПУКИ и НСОРБ на 06.07.2017 г. в к.к. Пампорово г-н Николай Николов, вр.и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, участва във втората национална среща на секретарите на общини.

Г-н Николов представи забраните по глава втора и глава пета от ЗПУКИ, типичните случаи на нарушения от служители в общинските администрации, в т.ч. кметове и секретари на общини и изтъкна запазването през 2017 г. на тенденцията от предходни години голяма част от производствата за конфликт на интереси да се образуват по отношение на участници в местното самоуправление. Г-н Николов представи режима за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ, като акцентира върху задълженията на кметовете на общини като органи по назначаване в този процес и обърна внимание на изпълнението на задължението за публикация на сайтовете на общините на декларациите на лицата, заемащи публична длъжност.