Окончателна санкция за конфликт на интереси за кмета на община Кнежа в мандат 2011-2015 г.

05.07.2017 г.

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Симеон Шарабански – кмет на община Кнежа, са наложени глоби в размер на 5000 лв. за извършени дейности в частен интерес на свързано с него лице и 7000 лв. за неподадени декларации за частен интерес по този повод и са отнети получено възнаграждение за периода на конфликт на интереси в размер на 219,88 лв. и материална облага, получена от свързаното лице в размер на 1618,14 лв., влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-164-15-005/11.02.2016 г. на КПУКИ, установяващо, че като кмет Шарабански е подписал 3 бр. платежни нареждания, с които е наредил от бюджета на общината да бъдат изплатени суми в полза на свързано с него лице.

Имуществените санкции в общ размер на 13838,02 лв. са заплатени изцяло.