Завърши първи етап от кампанията за проверка на регистрите на декларациите по ЗПУКИ на служителите в 98 общински администрации

28.06.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от 98 общини (от първите 10 области в страната по азбучен ред и 5 района на гр. Варна) да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните общински администрации. Установено бе, че във всички 98 общини и съответните райони се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ.

Успоредно с това бе извършена проверка във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на сайтовете на 98 общински администрации в областите Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстендил и петте района на гр. Варна. Проверката показа, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са изцяло обявени на 29 общински сайта, в т.ч. частично - на 11 сайта и липсва обявяване на сайтовете на 69 общински администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните кметове на общини и райони за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на тази инициатива се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 78 общински сайта, в т.ч. частично на 21 и липсва обявяване на 20 сайта на общински администрации в посочените области, а също в 4 района на гр. Варна, в т.ч. 1 частично и в 1 район – декларациите не са обявени.

На неизпълнилите задължението по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ общински администрации бе изпратено повторно напомнително писмо.