Народното събрание прие Годишния доклад за дейността на КПУКИ за 2016 г.

26.06.2017 г.

На 15.06.2017 г. 44-то Народното събрание разгледа и прие Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. по чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Преди това докладът на КПУКИ бе разгледан и приет от Постоянните комисии по правни въпроси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

Решението във връзка с Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. е обнародвано в Държавен вестник, бр. 49 от 20 юни 2017 г.