Окончателна санкция за конфликт на интереси за полицейски служител

10.05.2017 г.

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Красимир Михайлов в качеството му на полицейски инспектор към Второ районно управление „Полиция“ – Плевен са наложени глоби в размер на 5000 лв. за дейности в частен интерес на свързано лице и 7000 лв. за неподадена декларация за частен интерес по този повод и е отнето получено възнаграждение за периода на конфликта на интереси в размер на 118,44 лв., влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-198-14-024/23.04.2015 г. на КПУКИ, установяващо, че като служител на МВР Михайлов е призовал гражданин, снел обяснения и съставил предупредителен протокол в частен интерес на свързано с него лице.

Имуществените санкции в общ размер на 12 114,88 лв. са заплатени изцяло.