Шеста национална среща на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините

10.05.2017 г.

На 26.04.2017 г. в хотел „Дунав Плаза“ в гр. Русе се проведе VI национална среща на главните архитекти и служителите в общинските администрации с функции по устройство на територията, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.

По покана на сдружението и в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между КПУКИ и НСОРБ г-н Николай Николов, вр.и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, представи легалната дефиниция и забраните по глава втора от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, нарушаването на които води до конфликт на интереси, както и типичните случаи на нарушения на ЗПУКИ във връзка с дейността на главните архитекти и способите за недопускането им.