Семинар за Областна администрация – Област Монтана и Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

На 04 май 2017 г. в „Зала № 1“ в сградата на Областна администрация - Област Монтана се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Областен управител-Монтана.

В семинара участваха ръководители и експерти в администрацията на Област Монтана и представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и представители на общинските администрации Вълчедръм, Лом и Областна дирекция земеделие-Монтана, РЗИ-Монтана и Регионално управление на образованието – Монтана, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2015 г., приет от Министерски съвет през месец май 2016 г., са заявили необходимост от обучения в областта на конфликта на интереси.

Г-н Николай Николов, временно изпълняващ длъжността председател на КПУКИ, обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси и основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типични случаи на конфликт на интереси в държавната администрация, като изтъкна тенденцията за намаляване на производствата за конфликт на интереси в резултат на превантивната дейност на КПУКИ. Г-н Николов представи и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси.

Г-жа Емилия Динекова, директор на дирекция „Правна“ в КПУКИ, представи режима за подаване на декларации съгласно Глава Трета от Закона, като се спря на условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления по чл. 34 от ЗПУКИ.