Обучителен семинар за областна администрация на Област Видин

На 05.04.2017 г. /сряда/ от 13:00 часа в Конферентен център, в сградата на Областна администрация – Видин, ул.“Дунавска“ № 6, с участието на членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Събитието бе открито от г-жа Албена Георгиева – заместник областен управител на Областна администрация Видин и г-н Николай Николов – в.р.и.д. председател на КПУКИ.

В семинара участваха представители на институциите, участващи в Областния съвет за превенция на корупцията, както и ръководители и експерти от областна администрация Видин и общините Видин, Брегово, Димово, Ново село, Ружинци и Чупрене, РЗИ – Видин, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2015г., приет от Министерски съвет през месец май 2016г., са заявили необходимост от обучения в областта на конфликта на интереси.

Г-н Николай Николов, временно изпълняващ длъжността председател на КПУКИ, обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси и основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типични случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.

Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, разясни режима за подаване на декларации съгласно Глава Трета от Закона, като се спря на условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления по чл. 34 от ЗПУКИ.

Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, представи процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, като акцентира на изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.