Обучителен семинар за Национална агенция за приходите

На 31 март 2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Националната агенция за приходите с участието на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В обучението взеха участие ръководители и експерти от Централно управление, представители на различни дирекции на агенцията, както и инспектори от Инспектората на НАП. Обучението бе организирано по инициатива на КПУКИ във връзка със заявено желание за провеждането му от Националната агенция за приходите според данните от Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. на Министерския съвет.

Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, представи процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, като акцентира на изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.

Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ разясни и режима за подаване на декларации, съгласно Глава Трета от Закона, като се спря на условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления по чл. 34 от ЗПУКИ.

Г-н Николай Николов – член на КПУКИ, обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси, основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типични случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.