Работна среща на КПУКИ и НСОРБ

20.03.2017 г.

На 28.02.2017 г. бе проведена среща между Националното сдружение на общините в Република България и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в сградата на НСОРБ в изпълнение на чл. 3, т. 5 от Споразумение за сътрудничество между Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Националното сдружение на общините в Република България, сключено на 24.11.2014 г.

Двете страни обсъдиха постигнатите добри резултати от съвместната им дейност през 2016 г. Отчетени бяха положителните резултати от положените усилия с превантивна насоченост за спазване на сроковете за подаване на декларации за конфликт на интереси по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 98% от всички избрани на местните избори през 2015 г. кметове и общински съветници са подали декларациите си в законовите срокове.

Набелязани бяха съвместните активности, които ще бъдат предприети през 2017 г. с превантивна насоченост – електронни и тематични публикации в периодичните издания на НСОРБ и представяне на обучителен модул от КПУКИ в рамките на националните срещи на главните архитекти и експертите по устройствено планиране от общините и на секретарите на общини.