Обучителен семинар за Областна администрация – Софийска област

На 27 февруари 2017 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на Областна администрация на Софийска област с участието на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Семинарът бе открит от областния управител – г-жа София Торолова и г-н Николай Николов – врид председател на КПУКИ.

В обучението взеха участие ръководители и експерти от Областната администрация на Софийска област, както и представители на държавните органи – членове на Областния съвет по превенция на корупцията. В семинара участваха представители на органите на изпълнителната власт, заявили желание за допълнително обучение, свързано с конфликта на интереси в Интегрираната информационна система на държавната администрация, модул „Годишен отчет“ на Министерския съвет – общинските администрации Божурище, Етрополе, Костенец и Костинброд и Регионална дирекция по горите – София.

Г-н Николай Николов обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси, основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ, представи типични случаи на конфликт на интереси в държавната администрация, както и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси.

Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ разясни и режима за подаване на декларации, съгласно Глава Трета от Закона, като се спря на условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления по чл. 34 от ЗПУКИ.