Обучителен семинар за Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

На 01 февруари 2017 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на ет. 5 в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с участието на членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В семинара участваха ръководители и експерти в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и инспектор в инспектората на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Обучението бе организирано по искане на Главната дирекция. Форумът бе открит от г-н Иван Иванов – главен директор на ГД ГВА и от г-н Николай Николов – вр.и.д. председател на КПУКИ.

Г-н Николай Николов обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси и основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типични случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.

Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, представи процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, като акцентира на изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата. Г-жа Станева разясни и режима за подаване на декларации съгласно Глава Трета от Закона, като се спря на условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления по чл. 34 от ЗПУКИ.