КПУКИ завърши проверката по предоставените данни от ИИСДА, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. относно спазване на сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси приключи проверката на всички 17 органа на изпълнителната власт, които са посочили, че не са спазили сроковете за подаване на декларации по чл. 12 ЗПУКИ в Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. на Министерския съвет. Проверката обхвана 240 лица, заемащи публична длъжност и установи, че лицата изпълняват задълженията си по глава III от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.