Административен съд-Силистра потвърди окончателно наказателно постановление по чл. 35 и чл. 37 от ЗПУКИ

Административен съд-Силистра окончателно остави в сила наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Самет Мехмед – бивш директор на Областна дирекция „Земеделие“ Силистра е наложена глоба в размер на 5000 лв. за сключени договори в частен интерес, глоба в размер на 7000 лв. за неподадена декларация за частен интерес по този повод и е отнето в полза на държавата полученото възнаграждение в размер на 69,69 лв. за периода на конфликта на интереси.

Наказателното постановление е издадено на основание влязло в сила решение № РС-227-15-006/19.02.2016 г. на КПУКИ, с което е установено, че Мехмед в качеството си на директор на ОДЗ Силистра е подписал 3 договора за аренда на държавна земеделска земя в частен интерес на своя баща – свързано с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ.

Общият размер на наложените санкции възлиза на 12 069.69 лв. и е заплатен изцяло.