КПУКИ финализира проверката по предоставените данни от ИИСДА, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. относно спазване на задължението за поддържане на регистри на декларациите по чл. 18 от ЗПУКИ

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси приключи проверката на всички 35 органа на изпълнителната власт, които са посочили, че не поддържат регистри на декларациите, съгласно изискването на чл. 18 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. на Министерския съвет. Проверката установи, че тези органи поддържат изискваните от закона регистри.