Обучителен семинар за Националната здравноосигурителна каса

На 30 ноември 2016 г. от 12:30 ч. в зала "Преслав", х-л Хемус с участието на членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В семинара участваха директори, заместник-директори и началник-отдели от всички Регионални здравноосигурителни каси, както и ръководителят на Инспектората, директори на дирекции, началник-отдели и експерти в Националната здравноосигурителна каса.

Обучението бе организирано по инициатива на КПУКИ във връзка със заявено желание за провеждането му от Националната здравноосигурителна каса според данните от Интегрираната информационна система на държавната администрация /ИИСДА/, модул „Годишен отчет“ за 2015 г. на Министерския съвет.

Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, представи процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, като акцентира на изискванията, на които трябва да отговорят сигналите, по които се образуват производствата.

Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, разясни режима за подаване на декларации съгласно Глава Трета от Закона, като се спря на условията за прекратяване на несъвместимост при встъпване в длъжност, правомощията на КПУКИ за санкциониране на просрочените декларации, а така също и режима на обжалване на издадените наказателни постановления по чл. 34 от ЗПУКИ.

Г-н Николай Николов, временно изпълняващ длъжността председател на КПУКИ, обясни легалната дефиниция за конфликт на интереси и основните забрани по Глава Втора и Глава Пета от ЗПУКИ и представи типични случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.