Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


Решенията, с които комисията се произнася относно наличие/липса на конфликт на интереси са публични и подлежат на двуинстанционен съдебен контрол по реда на АПК.

За административни нарушения на закона, които не представляват конфликт на интереси, се съставят актове за установяване на административни нарушения и се издават наказателните постановления за налагане на съответното административно наказание. Издадените наказателни постановления се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Какво е конфликт на интереси:

Конфликт на интереси като обществено опасно и укоримо поведение възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.


Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.)

Облагата се определя като доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.