Започна шестият етап от кампанията за проверка на регистрите и на публикацията на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в органи на изпълнителната власт

КПУКИ изиска от ръководителите на 89 централни и териториални органи на изпълнителната власт да изпратят копия от регистрите на декларациите по ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации.

Заедно с това бе обърнато внимание на ръководителите на тези органи, в които декларациите по ЗПУКИ на служителите не са публикувани на Интернет страниците, за необходимостта от изпълнение на това задължение.

Предстоящо: обучителен семинар за представители на общините от областите Разград, Русе и Силистра

На 29.09.2017 г. от 15:00 ч. в сградата на общинска администрация Тутракан ще се проведе обучителен семинар на тема „Новите моменти в материята на конфликта на интереси в местното самоуправление“, организиран от Асоциацията на българските градове и региони с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В семинара ще участват кметове на общини, общински съветници и служители в общински администрации от областите Разград, Русе и Силистра.

Провеждането на семинара е в изпълнение на подписаното през месец март 2015 г. „Рамково споразумение за сътрудничество“ между КПУКИ и АБГР.

Предстоящо: семинар за Областна администрация на област Силистра

На 29.09.2017 г. /петък/ от 13:00 часа в сградата на Областна администрация – Силистра, гр. Силистра, ул. „Добруджа” 27, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ще се състои обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Семинарът е предназначен за Областна администрация Силистра и за представители на институциите, участващи в Областния съвет за превенция на корупцията, заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси според доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерски съвет през месец юни 2017 г.

На форума ще бъдат разяснени легалното определение и забраните по ЗПУКИ, редът и условията за подаване на декларации за конфликт на интереси и редът за установяване на административни нарушения по ЗПУКИ.

Становища на КПУКИ по публикувания на Интернет страницата на Министерство на правосъдието проект на ЗПКОНПИ

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси внесе в Министерство на правосъдието становище по публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество: 

Становище по проект на ЗПКОНПИ - 13.06.2017 г.

Становище по проект на ЗПКОНПИ - 24.08.2017 г.

След завършване на третия етап от кампанията на КПУКИ за проверка на публичността на декларациите по ЗПУКИ е постигнато обявяване в 89% от всички 300 общински и районни администрации в страната

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси изиска от всички 265 общински и 35 районни администрации в България да представят копия от регистрите на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на лицата, заемащи публична длъжност в съответните администрации. Установено бе, че във всички общо 300 общински и районни администрации се поддържат регистри на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Извършена бе и проверка, във връзка с чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ, за обявяване на подадените декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на сайтовете на общинските и районните администрации в страната. В рамките на третия етап от кампанията бяха проверени 99 администрации – 75 общински (от областите Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол) и 24 района на София. Установи се, че преди започване на този етап от проверката, декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 26 сайта, в т.ч. частично - на 14 и липсва обявяване на сайтовете на 73 общински и районни администрации. КПУКИ изпрати писма, с които уведоми съответните кметове на общини и райони за изпълнение на задължението им по чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. В резултат и след приключване на третия етап се установи, че декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ са обявени на 84 общински и районни сайта, в т.ч. частично на 7 и липсва обявяване на 15 сайта на администрации в посочените области.

Обобщените данни за трите етапа от кампанията по проверка на обявяването на декларациите по ЗПУКИ за служителите във всички общински и районни администрации към края на месец август 2017г. сочат, че преди започването им от общо 300 администрации - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 81 администрации – 27 %.

След приключване на първите три етапа от проверката, от общо проверени 300 общински и районни администрации, пълно или частично са обявени декларациите в 268 администрации – 89 %, а не са обявени само в 32 администрации или 11 %.

Последни документи