Окончателна санкция за нарушение на забрана след освобождаване от публична длъжност за управител на „Терем-Хан Крум“ ЕООД в периода 2014 – 2015 г.

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Недялко Дечев – управител на „Терем-Хан Крум“ ЕООД от 19.06.2014 г. до 24.03.2015 г. е наложена глоба от 10 000 лв. за нарушение на забрана след освобождаване от публична длъжност влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-242-15-1/21.01.2016 г. на КПУКИ, установяващо, че като управител на държавното предприятие Дечев е сключил договори и подписал фактури с частно търговско дружество, в което в едногодишния ограничителен срок след освобождаване на публичната длъжност е започнал работа като управител.

След изтичане на срока за доброволно плащане наказателното постановление е изпратено на органите на Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената санкция.

Петата годишна среща – дискусия на органите, прилагащи Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще се проведе на 15.11.2017 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за пета поредна година организира традиционната среща - дискусия на всички органи, прилагащи Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Петата годишна среща ще бъда на тема: „Превенцията на конфликта на интереси - предизвикателства, форми и резултати“ и ще се проведе на 15 ноември 2017 г. /сряда/ от 10:00 ч. в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Средец“.

Форумът се утвърди като полезна инициатива, на която участват народни представители, съдии от Върховния административен съд, представители на органите на съда, прокуратурата, Инспекторати на министерства, неправителствени организации и научните среди.

КПУКИ взе участие в съвместно заседание на УС и КС на НАПОС

По покана на Националната асоциация на председателите на общински съвети г-н Николай Николов – вр.и.д. председател на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, взе участие в съвместно заседание на управителния и контролния съвет на асоциацията, което се проведе на 09.11.2017 г. в гр. Мездра.

Г-н Николов представи правната рамка на конфликта на интереси, способите за недопускането на това правонарушение и типичните казуси на конфликт на интереси в работата на общинските съветници.

Г-н Николов подчерта значимостта на взаимодействието и обученията на общинските съветници в материята на конфликта на интереси, като се аргументира с факта, че две от всеки три производства за конфликт на интереси, образувани пред ПУКИ, се отнасят за кметове, общински съветници, управители на общински търговски дружества и служители в общински администрации.

28 семинар, организиран от КПУКИ за областни администрации и съвети за превенция и противодействие на корупцията

На 31.10.2017 г. /вторник/ от 10:30 часа в сградата на Областна администрация-Кърджали, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В семинара участваха областният управител на област Кърджали г-н Никола Чанев, ръководители и експерти в администрацията на Област Кърджали, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и представители на община Кърджали, РУО-Кърджали, РЗИ-Кърджали и РДГ-Кърджали, които са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет.

Г-жа Емилия Динекова – директор на дирекция „Правна“ на КПУКИ представи общия състав по чл. 2 и забраните по глава втора от ЗПУКИ, нарушаването на които води до конфликт на интереси, ограниченията по глава пета от ЗПУКИ, както и типичните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.

Г-жа Лиляна Младенова – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси съгласно чл. 23 - 27 от ЗПУКИ.

Г-н Светослав Димитров – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.

Това бе последният, 28-и семинар, организиран от КПУКИ за областни администрации и съвети за превенция и противодействие на корупцията към областните управители. С провеждането им бе изпълнена изцяло и мярка 24 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, предвиждаща „Провеждане на обучения по режима на ЗПУКИ, предназначени за областни администрации и ръководители, и експерти от териториални административни органи, в областите, в които до 2017 г. не са провеждани такива.“

Семинар за Областна администрация на област Хасково

На 30.10.2017 г. /понеделник/ от 13:30 часа в сградата на Областна администрация-Хасково, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В семинара взеха участие ръководители и експерти в администрацията на Област Хасково, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията и представители на администрацията на община Свиленград, община Стамболово и РУО-Хасково, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет през месец юни 2017 г., са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси.

Г-жа Емилия Динекова – директор на дирекция „Правна“ на КПУКИ представи легалната дефиниция по чл. 2, забраните по глава втора от ЗПУКИ и ограниченията след освобождаване от публична длъжност по глава пета от ЗПУКИ.

Г-жа Лиляна Младенова – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси съгласно чл. 23 - 27 от ЗПУКИ.

Г-н Светослав Димитров - главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.