КПУКИ изготви и внесе Годишния доклад за дейността си през 2017 г.

На 11.01.2018 г., на основание чл. 22а, ал. 7 от ЗПУКИ Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ внесе Годишния доклад за дейността си през 2017 г. в Народното събрание.

В доклада се прави преглед на дейността на КПУКИ от създаването ѝ през месец юни  2011 г. до края на 2017 г., като се отчитат следните резултати:

  • образувани са 1988 производства за установяване на конфликт на интереси, от които с решение на Комисията са приключени 1921;
  • постановени са 109 решения с установен конфликт на интереси или нарушения на глава пета от ЗПУКИ;
  • образувани са 596 административнонаказателни производства за неподадени в срок декларации и въз основа влезли в сила решения за конфликт на интереси;
  • въведена е постоянно действаща система за информиране и мониторинг на сроковете за подаване на декларации от органи на изпълнителната власт и членовете на законодателния орган, както и тези на местното самоуправление;
  • проведени са 86 обучения по ЗПУКИ;
  • по образуваните и проведени около 2000 производства за установяване на конфликт на интереси се формира непротиворечива практика, както в административната, така и в съдебната фаза.

Прочети още: КПУКИ изготви и внесе Годишния доклад за дейността си през 2017 г.

Пета годишна среща-дискусия на тема: „Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства, форми и резултати“ - 15.11.2017 г.

23.11.2017 г.

На 15 ноември 2017 г. от 10:00 часа в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Средец“ се проведе Петата годишна среща-дискусия на тема „Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства, форми и резултати“, инициирана и организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Прочети още: Пета годишна среща-дискусия на тема: „Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства,...

Окончателна санкция за нарушение на забрана след освобождаване от публична длъжност за управител на „Терем-Хан Крум“ ЕООД в периода 2014 – 2015 г.

08.11.2017 г.

Наказателно постановление на вр.и.д. председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Недялко Дечев – управител на „Терем-Хан Крум“ ЕООД от 19.06.2014 г. до 24.03.2015 г. е наложена глоба от 10 000 лв. за нарушение на забрана след освобождаване от публична длъжност влезе в сила.

Наказателното постановление е издадено на основание потвърдено от Върховния административен съд решение № РС-242-15-1/21.01.2016 г. на КПУКИ, установяващо, че като управител на държавното предприятие Дечев е сключил договори и подписал фактури с частно търговско дружество, в което в едногодишния ограничителен срок след освобождаване на публичната длъжност е започнал работа като управител.

След изтичане на срока за доброволно плащане наказателното постановление е изпратено на органите на Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената санкция.

КПУКИ взе участие в съвместно заседание на УС и КС на НАПОС

15.11.2017 г.

По покана на Националната асоциация на председателите на общински съвети г-н Николай Николов – вр.и.д. председател на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, взе участие в съвместно заседание на управителния и контролния съвет на асоциацията, което се проведе на 09.11.2017 г. в гр. Мездра.

Г-н Николов представи правната рамка на конфликта на интереси, способите за недопускането на това правонарушение и типичните казуси на конфликт на интереси в работата на общинските съветници.

Г-н Николов подчерта значимостта на взаимодействието и обученията на общинските съветници в материята на конфликта на интереси, като се аргументира с факта, че две от всеки три производства за конфликт на интереси, образувани пред ПУКИ, се отнасят за кметове, общински съветници, управители на общински търговски дружества и служители в общински администрации.

28 семинар, организиран от КПУКИ за областни администрации и съвети за превенция и противодействие на корупцията

08.11.2017 г.

На 31.10.2017 г. /вторник/ от 10:30 часа в сградата на Областна администрация-Кърджали, с участието на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се състоя обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В семинара участваха областният управител на област Кърджали г-н Никола Чанев, ръководители и експерти в администрацията на Област Кърджали, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, както и представители на община Кърджали, РУО-Кърджали, РЗИ-Кърджали и РДГ-Кърджали, които са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет.

Г-жа Емилия Динекова – директор на дирекция „Правна“ на КПУКИ представи общия състав по чл. 2 и забраните по глава втора от ЗПУКИ, нарушаването на които води до конфликт на интереси, ограниченията по глава пета от ЗПУКИ, както и типичните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация.

Г-жа Лиляна Младенова – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи основанията за образуване на производство пред КПУКИ и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси съгласно чл. 23 - 27 от ЗПУКИ.

Г-н Светослав Димитров – главен юрисконсулт от дирекция „Правна“ на КПУКИ представи редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.

Това бе последният, 28-и семинар, организиран от КПУКИ за областни администрации и съвети за превенция и противодействие на корупцията към областните управители. С провеждането им бе изпълнена изцяло и мярка 24 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, предвиждаща „Провеждане на обучения по режима на ЗПУКИ, предназначени за областни администрации и ръководители, и експерти от териториални административни органи, в областите, в които до 2017 г. не са провеждани такива.“