HOBO:

Обучителни материали

Конфликт на интереси – понятие, обща характеристика. Анализ на материалноправните разпоредби на Глава Втора и Пета от ЗПУКИ

Производство по установяване на конфликт на интереси

„Предотвратяване на конфликт на интереси – възможности и перспективи“

Пета годишна среща-дискусия на тема: „Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства, форми, резултати.“

„Ангажименти по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ (Наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници /мандат 2015–2019г./)

„Условия и ред за подаване на декларация по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

„Гласуването в частен интерес като основание за конфликт на интереси в местното самоуправление“

„Предотвратяване на конфликт на интереси при назначаване на свързани лица в местната администрация“

„Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030