Пета годишна среща-дискусия на тема: „Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства, форми и резултати“ - 15.11.2017 г.

На 15 ноември 2017 г. от 10:00 часа в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Средец“ се проведе Петата годишна среща-дискусия на тема „Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства, форми и резултати“, инициирана и организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Г-н Паскал Бояджийски запозна присъстващите с уредените в ЗПУКИ форми на превенция на конфликт на интереси – самоотвод, отстраняване от изпълнение на задължения по служба, деклариране на интереси, ограничителен период след освобождаване от публична длъжност. Представена беше практиката на КПУКИ по предотвратяването на конфликт на интереси, насочена главно към разясняване на институтите по ЗПУКИ на задължените лица чрез провеждане на семинари, публикуване на статии в специализирани печатни издания, както и на обучителни материали на сайта на Комисията. Посочени бяха и различни форми на превенция, които да бъдат предмет на законодателно уреждане, като например възможността КПУКИ да издава методически указания по прилагането на закона, насочени към различните категории лица, заемащи публична длъжност, създаването на адекватна обратна връзка между Комисията и субектите на закона. Като перспективен модел за предотвратяване на конфликта на интереси беше представено управлението на риска от нарушаване на ЗПУКИ, основано върху ситуациите, при които е възможно съответно да се създаде усещане за конфликт на интереси, да възникне потенциален конфликт на интереси или да настъпи фактически конфликт на интереси при изпълнение на правомощия от различните категории лица, заемащи публична длъжност. 

Г-н Николай Николов представи резултатите от кампания на КПУКИ, проведена през 2017г. за проверка на регистрите за водене и за публичността на декларациите по глава Трета от ЗПУКИ. Презентацията обхвана и акценти от актуалната административна практика относно конфликт на интереси при  сключване на договори, назначения на свързани лица в държавната администрация и нарушения на чл.21 от ЗПУКИ. В резултат на продължилата седем месеца (21.03.-26.10.2017г.) кампания за проверка на поддържане на регистрите и обявяване на декларациите по ЗПУКИ се установи, че във всички 603 административни органи в страната се поддържат регистри на декларациите по ЗПУКИ. Резултатите от кампанията в частта и за проверка на декларациите по ЗПУКИ за служителите по администрации сочат, че преди започването и - от общо 603 административни органа - са обявени напълно или частично декларациите за конфликт на интереси само в 171 от тях – 28 %. След приключване на кампанията -  от общо проверени 603 администрации, пълно или частично са обявени декларациите на 470 – 78 %.

Г-н Ячев - Председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в НС, изрази удовлетворение от резултатите в материята на конфликта на интереси, постигнати при действието на централизираната система за установяване на конфликт на интереси и окуражи представяне на предложения преди второто гласуване на проекта на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

В хода на дискусията бяха посочени положителните резултати от доброто сътрудничество между КПУКИ и неправителствения сектор – фондация „Прозрачност без граници“ и Асоциацията на българските градове и региони.

В дискусията взеха отношение и присъстващи представители на инспекторатите на министерства.

В традиционната среща на органите, прилагащи ЗПУКИ взеха участие:

  • Борис Ячев - Председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и г-н Слави Нецов – член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в НС;
  • съдии от 7-мо отделение на Върховен административен съд – Соня Янкулова, Даниела Мавродиева, Весела Андонова и Юлия Раева;
  • магистрати от Административен съд София-град –Любка Петрова -  Заместник – председател на АССГ;
  • магистрати от Софийски районен съд - Даниела Александрова;
  • представители на Държавната агенция за национална сигурност;
  • представители на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет;
  • представители на инспекторатите на Министерски съвет, Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Министерство на младежта и спорта,  Инспекторат към Министерство на икономиката,  Инспекторат към Национален осигурителен институт, Министерство на Финансите, Министерство на Здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,   Министерство на Земеделието и храните,  Министерство на енергетиката,  Министерство на околната среда и водите,  Министерство на образованието и науката, Агенция „Митници“, Министерство на отбраната, Националната агенция по проходите, Инспекторат към Министерство на външните работи,  Министерство на туризма.

Пета годишна среща-дискусия на тема: „Превенцията на конфликта на интереси – предизвикателства, форми и резултати“ – СТЕНОГРАМА