Четвърта годишна среща-дискусия на тема: „Анализ на действащия ЗПУКИ и дейността на КПУКИ за периода 2011-2016 г.“ - 17.11.2016 г.

На 17 ноември 2016 г. от 10:00 часа в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Сердика“ се проведе Четвъртата годишна среща-дискусия на тема „Анализ на действащия Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода от 2011 г. до 2016 г.“, инициирана и организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Г-н Паскал Бояджийски запозна присъстващите с аспектите на Анализа по прилагането на ЗПУКИ, изготвен и приет от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 26 юли 2016 г.

Г-н Николай Николов акцентира върху резултатите от прилагането на ЗПУКИ в периода 2011-2016 г., развитието на превантивната дейност на комисията и представи новите моменти в административната и съдебната практика по приложението на ЗПУКИ, в т.ч. в частта за спазване сроковете за подаване на декларациите по глава III от закона пред органите, прилагащи ЗПУКИ.

В хода на дискусията бяха посочени положителните резултати от доброто сътрудничество между КПУКИ и Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС. Задоволство от постигнатото добро взаимодействие бе изразено и от останалите участници във форума. Те споделиха и свои предложения de lege ferenda относно установяването на конфликт на интереси и процедурата за неподаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ.

В дискусията взеха отношение г-жа Незабравка Стоева, г-жа Ваня Анчева, г-н Атанас Зафиров и г-н Емил Мингов.

В традиционната среща на органите, прилагащи ЗПУКИ взеха участие:

  • членовете на КПУКИ – г-н Николай Николов, г-н Паскал Бояджийски и г-жа Катя Станева;
  • г-н Атанас Зафиров – народен представител и член на постоянната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 43-то НС;
  • членове на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, членове на Инспектората към ВСС – Генади Георгиев и Любка Кабзималска;
  • магистрати от Върховен административен съд – Ваня Анчева и Мирослава Керимова;
  • магистрати от Административен съд София-град – Росица Драганова и Весела Андонова;
  • представители на инспекторатите на Министерски съвет, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на туризма и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) към МВР, Комисия за защита на конкуренцията, Национална агенция за приходи, Агенция „Митници“, Национална здравноосигурителна каса, Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, Столичен общински съвет;

Участие взеха и представители на Асоциацията на българските градове и региони – Ергин Емин, както и научните среди – доц.  Евелина Димитрова.

Четвърта годишна среща-дискусия на тема: „Анализ на действащия Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода от 2011 г. до 2016 г.““ - СТЕНОГРАМА