Трета годишна среща-дискусия на тема: „Актуални въпроси по прилагането на ЗПУКИ“ - 25.11.2015 г.

На 25 ноември 2015 г. /сряда/ от 10:00 часа в хотел „София Хотел Балкан“, зала „Средец“ се проведе Третата годишна среща-дискусия на тема „Актуални въпроси по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“, инициирана и организирана от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В срещата взеха участие членовете на КПУКИ г-н Николай Николов, г-н Паскал Бояджийски и г-жа Катя Станева, г-н Атанас Зафиров – народен представител и член на постоянната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 43-то НС, г-жа Незабравка Стоева – председател на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, магистрати от Върховен административен съд, Административен съд София-град, Върховна административна прокуратура, Софийска градска прокуратура, г-жа Мита Георгиева – общински съветник в Столичен общински съвет, както и представители на инспекторатите на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи, Министерство на икономиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на културата, Министерство на енергетиката, Министерство на младежта и спорта и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) към МВР, Комисия за защита на конкуренцията, Национален осигурителен институт, Национално сдружение на общините и Областна администрация – Благоевград.

Г-н Николай Николов акцентира върху резултатите от действието на централизираната система за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси за периода 2011-2015г. Представени бяха и новите форми на превантивна дейност, осъществени от КПУКИ, както и новите моменти в съдебната практика по приложението на ЗПУКИ.

В хода на дискусията бяха изказани идеи относно разширяване на субективния обхват на ЗПУКИ, режима на публикуване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ на интернет страниците на съответните органи, аспекти свързани с доказването на елементи от фактическия състав на конфликта на интереси. Участниците във форума споделиха и свои предложения de lege ferenda относно установяването на конфликта на интереси.

Трета годишна среща-дискусия на тема: „Актуални въпроси по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ - СТЕНОГРАМА